jameysw

ข้อสอบ O-NET ปี 2552 วิชาภาษาไทย

Posted on: กุมภาพันธ์ 14, 2011

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา
๑. ครูประจำชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม
๒. คำว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคำประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก
๓. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึ้น ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก
๔. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้
เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทย
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๒ – ๕
ก. จะหาจันทน์กฤษณานั้นหายาก
ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน
ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน
ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา
๒. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
๔. ข้อใดมีอักษรกลางน้อยที่สุด
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
หน้า ๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
๑. ข้อ ก
๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค
๔. ข้อ ง
๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ
๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ
๒. คนที่ทำความผิดก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตำรวจจับได้
๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทำให้ฉันตกใจไม่หาย
๔. ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดื่นๆ จะไม่ปลอดภัย
๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง
๑. แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย
๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี
๓. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ
๔. ฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกต่ำ ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก
๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่
๑. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง
๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
๓. ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้
๔. น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว น้ำเหลือง
หน้า ๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙. ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์
ญี่ปุ่นได้ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบ
มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว
๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ
๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ
๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย
๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ์
๒. อรรถศาสตร์ สัญประกาศ
๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ
๔. มุนินทร์ คุรุภัณฑ์
๑๑. ข้อใดไม่มีคำสมาส
๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
๒. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา
๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร
๔. เร่งพลโยธาพานรินทร์ เร่งรัดหัสดิน
๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด
๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา
๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็น
๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน
๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
หน้า ๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
๑. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม
๒. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล
๓. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์
๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส
๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้
๑. ชนิดของคำ
๒. ตัวอย่างการใช้คำ
๓. คำที่เขียนต่างไป
๔. คำอธิบายศัพท์
๑๕. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมภาษาต่างประเทศกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม์
๑. ๗ คำ
๒. ๘ คำ
๓. ๙ คำ
๔. ๑๐ คำ
ตะปู น. สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน
สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก
หน้า ๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
๑. ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน
๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด
๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม
๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้
๑๗. ข้อใดมีศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
๑. อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์
๒. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์
๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี
๔. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์
๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี
๓. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บ้านก็ยังไม่ยอมซื้อ
๔. เขานัดกับฉันหลายครั้งแล้ว แต่มีอันต้องแคล้วคลาดกันทุกที
๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา
๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว
๔. กองทหารกำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า ๓ วันแล้ว
หน้า ๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๐. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ (นับคำซ้ำ)
น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย
๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ
๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ
๓. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ
๔. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ
๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
๑. คุณปู่เหลาไม้เรียวไว้หลายกิ่ง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก
๒. ในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเรามีไม้ลื่นให้เด็กๆ เล่นหลายชุด
๓. วันจันทร์ให้นักเรียนนำไม้อัดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้
๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว
๒๒. ข้อความต่อไปนี้มีคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
กิจกรรมนั้นเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตั้งขึ้นสำหรับรับ
นักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์
และเปลี่ยนบรรยากาศ
๑. นาม ๗ คำ กริยา ๘ คำ
๒. นาม ๖ คำ กริยา ๘ คำ
๓. นาม ๗ คำ กริยา ๗ คำ
๔. นาม ๖ คำ กริยา ๖ คำ
หน้า ๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว
๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ำตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน
๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ำตาลฟรักโทส
มากเกินไป
๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว
๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหาร
กลุ่มแป้ง
๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
๒. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสื่อสาร
มากมาย
๓. ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยู่ในธุรกิจหลายประเภท
๔. ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมุม
ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งนั้น
๒๕. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
๑. หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
๓. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ
๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
หน้า ๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๖. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา
๒. สาววัยรุ่นบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ที่ข้อเท้า
๓. ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น
๔. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่องเครื่องบินตก
๒๗. ข้อใดใช้ภาษากำกวม
๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
๓. ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
๔. เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขั้นตอน
๒๘. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุ่ม
๑. ปากว่าตาขยิบ
๒. ปากเหยี่ยวปากกา
๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
๒๙. สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
“ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนั้น มีแต่ผลเสีย
เหมือนเธอ …………………………….”
๑. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
๒. เอาทองไปรู่กระเบื้อง
๓. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
หน้า ๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๐. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. แม่ของฉันถูกลอตเตอรี่บ่อย
๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก
๓. ก้องภูมิใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์
๔. คนที่ถูกผึ้งจำนวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก
๓๑. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ
๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
๔. ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน
๓๒. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา………………..โดยรถพระที่นั่งจาก
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไป………………..ในงาน “มัดหมี่มัดใจเด็ก”
ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา
๑. เสด็จ ทรงเป็นประธาน
๒. เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธาน
๓. เสด็จฯ เป็นประธาน
๔. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
หน้า ๑๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๓. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น
๑. ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชื่อมั่นต่างชาติ
๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด
๓. สินค้าโภคภัณฑ์ร่วงระนาว นักเก็งกำไรหงอย
๔. ผิดคาดตลาดหุ้นอเมริกันพุ่งทะยานกว่า ๔๘๐ จุด
๓๔. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผู้ทรงอุสุภราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์
สี่กรทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทรเ์ รืองรงค์
๑. กาพย์
๒. กลอน
๓. โคลง
๔. ฉันท์
๓๕. ข้อความต่อไปนี้ขาดข้อมูลใดเกี่ยวกับเทศกาลอาหาร
ลิ้มลองความอร่อยอย่างหลากหลายของ “เมี่ยงหลากรส” เช่น เมี่ยงผักโขม
เมี่ยงปลาดุก และอีกมากมาย ที่ห้องอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง
ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน
๑. สถานที่จัดงาน
๒. เวลาที่แน่นอน
๓. ชื่องาน
๔. ตัวอย่างอาหาร
หน้า ๑๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน
ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกัน ความคิด
ต่างกันไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์
๑. การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี
๒. ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน
๓. ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา
๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง
๓๗. คุณสุชัยบอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตั้งก๊าซเอ็นจีวี แต่กลัวจะมี
ปัญหาอื่นๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของคุณได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานโดยคนติดตั้งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มีปัญหาอื่นๆ
ตามมา”
ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย
๑. อย่าเพิ่งกลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตั้ง
๒. ไม่มีปัญหา ถ้าผู้เชี่ยวชาญติดตั้งให้ตามมาตรฐาน
๓. อย่าลังเลใจ เชิญติดตั้งได้ทันที
๔. ไม่มีปัญหา แต่ต้องให้เราติดตั้งให้
หน้า ๑๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๘. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัว ยังคงอยากได้อะไรที่มากขึ้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง
เกียรติยศชื่อเสียง หรือความรัก และก็มักจะไม่ได้ดังใจนึก ความทุกข์ก็ยิ่งมีมากขึ้น
ตามวัยที่มากขึ้นด้วย
๑. คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ย่อมมีความอยากได้มากขึ้นตามวัย
๒. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข์
๓. คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ
๔. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ
๓๙. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
วันนี้ได้รับคำสั่งให้ย้ายที่นั่งทำงานไปอยู่ใกล้ๆ เจ้านาย คงต้องเหนื่อยแน่เลย
ถ้าต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาทำงาน
๑. ผู้พูดกลัวเจ้านาย
๒. ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก
๓. ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ
๔. ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน
หน้า ๑๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสำหรับ ๔ โรคที่ใกล้ตัวคน
เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเครียด และโรคภูมิแพ้
๑. คนกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งเป็นโรคอ้วน
๒. คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเครียดได้ง่าย
๓. คนกรุงเทพฯ เป็นคนที่มีโรคมากกว่าคนเมืองอื่น
๔. ผู้คนมักเป็นโรคภูมิแพ้เพราะความแออัดในเมืองกรุง
๔๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
คุณแม่มักพูดเสมอว่ามีเพื่อนดี ทุกคนมีน้ำใจ เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน คุณแม่พบปะ
สังสรรค์ นัดกินข้าวกับเพื่อนๆ เป็นประจำ ยิ่งต่างคนต่างเกษียณแล้วก็มีเวลาว่าง
มากขึ้น
๑. แม่เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๒. เพื่อนของแม่ไม่ต้องทำงานประจำ
๓. แม่ไปทัศนาจรกับเพื่อนๆ บ่อยๆ
๔. เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน
หน้า ๑๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
โลกมีลักษณะคล้าย หนังสือ
อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้
เริ่มท่องเที่ยวนั่นคือ เริ่มอ่าน
เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เรื่องรู้ต่างกัน
๑. ส่งเสริมให้รักการอ่าน
๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
๓. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว
๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๔๓. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้
เส้นใยอาหารหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ร่างกาย มีอยู่มากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและ
ชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึง
ควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทาน
ผลไม้สดซึ่งจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดื่มน้ำผลไม้ นอกจากนี้ควรรับประทาน
อาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ
๑. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารที่มีไฟเบอร์จำนวนมาก
๒. อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้
๓. แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง
๔. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้
หน้า ๑๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๔๔ – ๔๕
๑) ปัจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอื่นๆ อีก เช่น ใยสับปะรด
กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติ
เหล่านี้มีอยู่มากมายในเมืองไทย เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีง่ายๆ จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น
๔๔. ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒
๒. ส่วนที่ ๒ และ ๓
๓. ส่วนที่ ๓ และ ๔
๔. ส่วนที่ ๑ และ ๔
๔๕. ผู้เขียนมุ่งจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด
๑. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ
๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. อาชีพของชุมชน
หน้า ๑๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
๑) พลาสติกเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน / ๒) ภาชนะพลาสติก
นิยมใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น / ๓) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย
ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น / ๔) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจำนวน
ถึง ๔๖,๐๐๐ ชิ้นต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร
๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒
๒. ส่วนที่ ๑ และ ๓
๓. ส่วนที่ ๒ และ ๔
๔. ส่วนที่ ๓ และ ๔
๔๗. ข้อใดที่ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช่วยให้เรามีของใช้ที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุ่นและทนทาน
ยิ่งขึ้น สามารถทำรูปแบบและสีสันได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที
๑. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๒. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๓. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๔. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
หน้า ๑๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการ
ที่นิยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนั้น
แต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา
๑. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ
๒. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ
๓. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน
๔. คนที่มีความสามารถอาจรู้สึกด้อยเมื่อขาดคนยกย่อง
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบ ข้อ ๔๙ – ๕๐
ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตรา
การตายมักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น
การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ป้องกันได้ผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน
ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง ส่วนไข้
หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผู้ป่วย
จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย
หน้า ๑๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่
๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้
๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความข้างต้น
๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ
๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ
๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด
๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๕๑ – ๕๓
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดความหายนะ
เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจาก
การทำความร้อนได้มากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขั้วโลกเหนือได้เพราะ
น้ำแข็งละลาย พื้นที่ป่าไม้ในโลกอาจขยายตัวขึ้น ในบางประเทศ เช่น แคนาดา
รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
มากที่สุด คือจะได้รับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่า
หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในประเทศ
เหล่านี้
หน้า ๑๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง
๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ประเทศเหล่านี้ได้รับ
๓. รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
๔. ตัวอย่างประโยชน์ที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รับจากภาวะโลกร้อน
๕๒. ข้อความที่ว่า “หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น”
มีความหมายตามข้อใด
๑. การมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ
๓. เมื่ออากาศอุ่นขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว
ซึ่งกลายเป็นเขตร้อน
๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเมื่ออากาศ
อุ่นขึ้น
๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้
๓. แม้ประเทศเหล่านี้จะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่ก็จะได้ประโยชน์
จากภาวะความร้อนนั้นด้วย
๔. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะเปลี่ยนไป เพราะไม่คุ้นเคยกับการเพาะปลูกพืชผล
ที่อยู่ในเขตร้อนมาก่อน
หน้า ๒๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร
“ก. ทำจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง
ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี
ก. มีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมของงาดำ
ก. ทุกหยดให้คุณค่าทางโภชนาการ”
๑. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๒. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๓. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง
๔. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ
๕๕. การฟังในข้อใดมีจุดมุ่งหมายต่างกับข้ออื่น
๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง
๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด
๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์
หน้า ๒๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๖. วินัยฟังรายการวิทยุ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเรา
ยังมีไม่พอ ต้องมีนั่นมีนี่เสียก่อน แล้วเราจะอิ่มจะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับการสอน
ก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก
สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มีวันเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด” หลังจาก
ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผู้พูดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อ
ความสุขในชีวิต
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด
๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด
๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน
๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ
๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์
๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใช้เมื่อต้องการจะสรุปความเห็น
๑. วันนี้เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร
ตัดสินใจได้แล้ว
๒. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พิจารณา
ในโอกาสต่อไป
๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ
ประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา
๔. การประชุมครั้งนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง
ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น
หน้า ๒๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มีความหมายเชิงตำหนิ
๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน
๒. กระเป๋าใบนี้จะเก๋ทีเดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านี้สักหน่อย
๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ
๔. ฝีมือทำอาหารของคุณทำให้ฉันไม่ต้องหาวิธีลดน้ำหนักเลย
๕๙. ดาราหญิงผู้หนึ่งแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผู้ดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตาม
ตลาดแม่ค้าก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผู้นี้แสดง
สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์
คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง
๑. ยายคนนี้ใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง
๒. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านั้น
๓. แม่ว่าเราเลิกดูละครเรื่องนี้เถอะ คนอะไรร้ายจนทนไม่ไหวแล้ว
๔. ลูกต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นการแสดง ลูกดูเขาแล้วลองคิดดูว่าทำตัวอย่างนั้น
เหมาะไหม
๖๐. จากข้อความต่อไปนี้ คำใดไม่สามารถใช้เป็นคำหลักในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเรื่อง พายุงวงช้าง
พายุงวงช้างมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พายุนาคเล่นน้ำ หรือพวยน้ำ ในท้องถิ่น
บางแห่งเรียกว่า ลมงวง หรือลมหัวกุด
๑. งวงช้าง ๒. พวยน้ำ
๓. ลมงวง ๔. นาคเล่นน้ำ
หน้า ๒๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
๑. แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน เป็นเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดถึง
๒. ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาใช้ ทำให้เปลือกโลกใต้ดินมี
ช่องว่างขึ้นมากมาย
๓. แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ำมือคนมี ๓ อย่างคือ การทดลองระเบิดปรมาณู
ใต้ดิน การกักเก็บน้ำในเขื่อน และการระเบิดเหมืองแร่
๔. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผ่นดินไหว
แต่ละครั้งมีผลกระทบต่อเปลือกโลก
๖๒. รายงานทางวิชาการส่วนใดที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
๑) พริกเป็นสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรู้จักดี / ๒) นักวิจัยพบว่าพริกมีสาร
แคปไซซินสูง สารนี้มีฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการย่อย
และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลังนักวิจัย
ก็พบอีกว่า สารตัวนี้มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทำให้ช่วยลดน้ำหนักตัว
ได้ด้วย
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
หน้า ๒๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๓. ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง
๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ /
๒) ซึ่งการแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ /
๓) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ /
๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
๖๔. ประกาศข้อใดไม่ชัดเจน
๑. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ติดต่อ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐
๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพร้าว ๔๕
ติดต่อนายแพทย์สมชาย
๓. รับสมัครครูมัธยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่
nmt – school @ hotmail.com
๔. บรรยายพิเศษเรื่อง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑
สอบถามและซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา
หน้า ๒๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๕. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
ในการประชุมเพื่อจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคม
ครูภาษาไทย ผู้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม ได้อภิปรายเพื่อ
กำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่างๆ และเสนอให้ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่จัดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ
ของครูภาษาไทย
๑. ผู้เข้าประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ
๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ
๓. ผู้เข้าประชุม รองประธาน คณะกรรมการ
๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ
๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
๑. วัดโบราณแลตะคุ่มๆ อยู่ในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบ
ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน
๒. หมู่บ้านอันไกลโพ้นมีวัดโบราณอยู่ในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพา
กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ
๓. เมืองสามท้าวปรากฏเรื่องราวในตำนานเก่าที่จารไว้ในคัมภีร์ใบลาน ว่าอยู่ไกลไป
ในหุบเขาห่างไกล อันชนต่างเผ่าไม่เคยเข้าไปถึง
๔. เมืองอันใหญ่กว้างเป็นที่ตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่ง
ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับภิกษุจากเมืองใกล้เคียง
หน้า ๒๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๗. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด
“โรคอุบัติซ้ำ” เป็นโรคที่กลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึ้นแล้วหายไป
หรือพบหลังจากที่ไม่เคยมีการระบาดในพื้นที่เดิมมาเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าช้าง
ไข้ทรพิษ เป็นต้น
๑. นิยาม ๒. ให้ตัวอย่าง
๓. เปรียบเทียบ ๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น
๖๘. ข้อใดเป็นการบรรยาย
๑. จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร์
ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย
๒. พลพายต่างโล้ตัวอย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุ่งโลดไปในสายน้ำ
อันเชี่ยวกราก
๓. ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ำ ความปราดเปรียวของเรือ
ระดับพระกาฬ และเสียงพากย์อันเร้าระทึก
๔. สายฝนกระหน่ำหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮที่เป็นจังหวะของ
คนดู ผสานกับเสียงฮุยเสียงจ้วงของพลพาย
๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มีความเอาใจใส่หรือความตั้งใจ ก็เหมือน
กับการถ่ายรูปโดยไม่ได้ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชัด
๑. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๓. ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
หน้า ๒๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๐. ข้อใดมีวิธีเสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
๑. วิเชียรชอบอากาศบริสุทธ์ิในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทำงาน
๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก
๓. วิวิธแข็งแรงและรูปร่างดูดีขึ้น เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน
๔. วิธูมีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน
๗๑. สำนวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ปิ้งปลาประชดแมว
๒. เกลียดตัวกินไข่
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสียศีล
๗๒. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
เด็กเก่งเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรม
การเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอีคิวต่ำ
ควบคุมตนเองไม่ได้ รับรู้อารมณ์ตนเองและอารมณ์ผู้อื่นได้ไม่ดีนัก
จึงปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ยาก
๑. เด็กฉลาดจะไม่มีปัญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์
๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสำคัญของสังคม
๓. ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้
๔. เด็กที่ปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม
การเลียนแบบ
หน้า ๒๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ – ๗๔
ประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกสนใจขั้นตอนการผลิตสินค้ามากขึ้น โดยใช้มาตรการที่
ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้นำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซัง
หรือฟางข้าวซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควร
ปรับตัว และพัฒนาวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจุดแข็งให้สินค้า
ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๗๓. ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด
๑. ข้อเท็จจริง
๒. คุณค่า
๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย
๔. คุณค่าและนโยบาย
๗๔. ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ
๑. ที่มา ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ที่มา
๓. ที่มา ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสนับสนุน ที่มา ข้อสรุป
๗๕. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยที่สุด
๑. ห้องพักสไตล์ส่วนตัว พร้อมสระว่ายน้ำ และโฮมเธียเตอร์ทันสมัยในห้องนั่งเล่น
๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป
๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว
หน้า ๒๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๖. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาที่มีสารโน้มน้าวใจ
๑. โรงเรียนอนุบาลนำสมัย ดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดี อบอุ่นใจ
ไร้กังวล
๒. การบริหารกายเป็นกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องช้า แต่ช่วยการไหลเวียนของโลหิตและ
ทำให้จิตแจ่มใส
๓. รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพื้นที่ ทนทาน ไม่มีวันตายตลอดการ
ใช้งาน
๔. ละครเรื่องใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนื้อหาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ
๗๗. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับประเด็นความคิดที่เหมาะสมสำหรับเรียงความเรื่อง
“การแต่งกายของงิ้ว”
ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง
ดีงาม เช่น นกกระสา หมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืน
ข. สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของการแสดงงิ้วก็คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มี
รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร
ค. เสื้อผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็นของเสนาบดีหรือ
จอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดสำหรับขุนนางฝ่ายบุ๋น
ง. เครื่องประดับที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือศิราภรณ์ซึ่งประดับด้วยหมวก
ประเภทต่างๆ มงกุฎและเครื่องตกแต่งอื่นๆ
๑. ข – ค – ก – ง
๒. ค – ก – ข – ง
๓. ง – ข – ก – ค
๔. ก – ข – ค – ง
หน้า ๓๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๘. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรเป็นลำดับที่ ๔
ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร่วมกันของ
เสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง
ค. อันตรายอย่างยิ่งถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบทพระเอกให้แก่
โสตทัศนูปกรณ์
ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น
๑. ข้อ ก
๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค
๔. ข้อ ง
๗๙. ข้อความต่อไปนี้เหมาะจะเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่อง “อุดมการณ์ของชาวจีน
ในเมืองไทย”
ในบรรดากลุ่มชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยดังกล่าว ชาวจีน
แต้จิ๋วนับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน รองลงมาอีก
คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุ้ง ส่วนชาวจีนแคะนั้นมีจำนวนน้อยที่สุด
๑. ส่วนนำเรื่อง
๒. ประเด็นสำคัญของเรื่อง
๓. ส่วนขยายความ
๔. ส่วนสรุปเรื่อง
หน้า ๓๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๐. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธีทำอาหารต่อไปนี้จนครบถ้วน ข้อใดเป็นขั้นตอนที่
ต่อจากข้อ ๕ ตามโจทย์
๑. ต้มน้ำในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด
๒. ล้างหอยแมลงภู่ ปูม้า กุ้ง และปลาหมึกให้สะอาด
๓. ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว พริกขี้หนู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ
๔. แล้วจึงใส่กุ้ง ปลาหมึก และเห็ดฟาง
๕. เมื่อน้ำเดือดจัดใส่หอยแมลงภู่และปูม้า
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๘๑. ข้อใดมีคำเลียนเสียง
๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง
๒. ตื่นสะดุ้งเขาประดังระฆังก้อง
๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว
๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง
๘๒. ข้อใดไม่มีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว
๑. มีหมีพีดำขลับ ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
๒. กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู
๓. กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยู่คู่ไล่ตาม
๔. เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
หน้า ๓๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๓. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีวรรณศิลป์เด่นตามข้อใด
แอกงอนอ่อนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
บัลลังกบ์ ดเหลี่ยมเป็นเรือนเก็จ กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย
๑. การเล่นคำ การเล่นเสียงวรรณยุกต์
๒. การสรรคำ การใช้ภาพพจน์
๓. สัมผัสพยัญชนะ การเล่นจังหวะ
๔. การใช้ไวพจน์ การใช้คำอัพภาส
๘๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีใดในการแต่ง
อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
๑. ความเปรียบ
๒. สัมผัสพยัญชนะ
๓. การซ้ำคำ
๔. การเล่นคำ
๘๕. ข้อใดใช้ภาพพจน์
๑. จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย ก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน
๒. อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
๓. โอ้เช่นนี้สีกาได้มาเห็น จะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย
๔. จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กระเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม
หน้า ๓๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๖. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน หนอนบ่อน
ดุจดั่งคนใจร้าย นอกนั้นดูงาม
๑. ๑ แห่ง ๒. ๒ แห่ง
๓. ๓ แห่ง ๔. ๔ แห่ง
อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘๗ – ๘๘
งานก็ต้องถูกงด น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี
มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้
วันหลังถ้ามีเวลา จะซื้อเอ็งกลับมาอีกที
๘๗. คำประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
๑. อติพจน์ และ บุคคลวัต
๒. สัญลักษณ์ และ อุปลักษณ์
๓. บุคคลวัต และ สัญลักษณ์
๔. อุปลักษณ์ และ อติพจน์
๘๘. คำประพันธ์ข้างต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านใด
๑. สังคม
๒. แรงงาน
๓. ครอบครัว
๔. เศรษฐกิจ
หน้า ๓๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๙. ข้อใดใช้อวัจนภาษา
๑. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ
๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน เรือขนานจอดโจษกันจอแจ
๓. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
๔. พี่เร่งเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง
๙๐. ข้อใดไม่ใช่บทเจรจา
๑. เมื่อติดคุกทุกข์ถึงเจ้าทุกเช้าค่ำ ต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านั้นเหลือแสน
ซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทน มันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับ
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัว น้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต
หญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตร ถ้ามิปลิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ
๓. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านาน หาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่
ทั้งรักทั้งแค้นแน่นฤทัย ความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญา
๔. ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิด
จนใจจะมิไปก็สุดฤทธ์ิ ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา
๙๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูด
พระพี่พระผู้ผ่าน ภพอุต ดมเอย
ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้ สุดสิ้นฤๅมี
๑. กล้าหาญ ๒. เจ้าโวหาร
๓. สุภาพ ๔. ถ่อมตน
หน้า ๓๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๒. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ถึงจนทนสู้กัด กินเกลือ
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ท้อง จับเนื้อกินเอง
๑. ให้รู้จักอดทน
๒. ให้รู้จักประมาณตน
๓. ให้รู้จักรักศักด์ิศรี
๔. ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง
๙๓. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้
๑. พวกพลพาชีตีกระทบ รำทวนสวนประจบโถมแทง
๒. นายกองแกว่งดาบวาบวับ ต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย
๓. โรมรุกบุกไปแต่ลำพัง ไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์
๔. บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่ ฉัตรชัยมณฑกนกสับ
อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๙๔ – ๙๕
๑. อย่าโศกนักพักตรน์ ้องจะหมองศรี เจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้
๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ
๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป เงินเฟื้องเบี้ยไพก็ไม่มี
๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมืดไปไม่ทันคิด
หน้า ๓๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๔. ข้อใดมีน้ำเสียงของผู้พูดต่างกับข้ออื่น
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๙๕. ข้อใดสะท้อนความเชื่อ
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๙๖. คำสอนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะที่ควรละเว้น
๑. ใครเกะกะระราน อดกลั้น
๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า
๓. รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง
๔. เหินห่างโมหะร้อน ริษยา
๙๗. ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น
๑. ความลับอย่าให้ทาส จับที
ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
๒. ดูข้าดูเมื่อใช้ งานหนัก
ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้
๓. ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่น ขังใน
ภายนอกทำแจ่มใส สดหน้า
๔. จัดทำโทษแก่ผู้ ผิดฉกรรจ์ นั้นนา
ใจจุ่งเมตตามัน มากไว้
หน้า ๓๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๘. ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
๑. เครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกราย อย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัย
๒. อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา
๓. ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย ตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา
๔. ทั้งไม้ลำค้ำเรือนแลเขื่อนคอก ใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักด์ิศรี
๙๙. ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน
๑. เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีปวัตน์เป็นไปไม่วิตถาร
๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟื้นพื้นแผ่นดิน
๓. เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถ สำราญใจตามเขตประเทศถิ่น
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจเพราะใครเอย
๑๐๐. คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
๑. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี เมื่อบุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์
๒. อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน
๔. จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน
หน้า ๓๘

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: