jameysw

รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
2
Part One: Language Use and Usage (Items 1 – 40)
1. Oral Expression
Directions: Choose the best answer.
1.1 Conversation
Situation 1: Ladda studies at an international school. Today her teacher
asked to see her. Now Ladda is in front of her office.
Ladda: (Knock … knock) 1 ?
Mrs. Carson: Hello, Ladda. Please take a seat.
Ladda: Good morning, Mrs. Carson. I was told that you wanted to see me.
Mrs. Carson: 2 ?
Ladda: Fine. I find every subject interesting.
Mrs. Carson: Good. 3 . That’s why you get straight A’s every semester. Would
you like to join a competition? All the instructors agree that you
would be the right person.
Ladda: 4 ?
Mrs. Carson: It’s a speech contest.
Ladda: 5 . But when and where is it?
Mrs. Carson: Next month in Singapore.
Ladda: In Singapore?
Mrs. Carson: 6 . There’ll be contestants from several countries in this region.
Ladda: Will there be any other contestants from Thailand?
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
3
Mrs. Carson: 7 . Well, I have been assigned to train you if you are willing to
join the contest.
Ladda: Oh yes. 8 . I promise to do my best.
1. 1. May I come in 2. Anyone in the office
3. Can you see me 4. Should I see you for a few minutes
2. 1. How are you today 2. Do you like my class
3. Can I see your class report 4. How are you doing in your studies
3. 1. That ‘s very nice of you 2. That’s the way you are
3. You should always work hard 4. I know you always work hard
4. 1. What is a competition 2. What kind of competition
3. What is the contest about 4. What contest will be held
5. 1. I don’t think so 2. Oh, I’d love to
3. Well, I guess I do 4. I wouldn’t think of it
6. 1. That’s right 2. Of course
3. You could say so 4. You may be right
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
4
7. 1. There might be some
2. The contestants are Thai students
3. Yes, Thai students can join the contest
4. Yes, other contestants come from Thailand
8. 1. I’ll tell you later 2. I’m happy to do it
3. I’m sure I’ll do it 4. I need time to think it over
Situation 2: Maria is stopped by a policeman while she is driving.
Maria: Yes, Officer? 9 ?
Policeman: Sorry, madam. 10 while driving.
Maria: Oh, 11 , but my daughter has had an accident at school and …
Policeman: But it’s against the law. It’s dangerous to telephone while driving. You may
have an accident.
Maria: I’m sorry, sir. …Er… I’m in a hurry. 12 . My daughter …
Policeman: Sorry, madam, but 13 before letting you go. May I see your driving
license, please?
Maria: 14 ! I haven’t got it with me. I was in a rush when I left home. Can’t you
let me go this time? I must go to see my daughter now. If you don’t believe
me, you can talk to her teacher.
Policeman: All right, madam. You may go. 15 .
Maria: Thank you very much.
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
5
9. 1. What can it be 2. What’s the matter
3. What do you want 4. What are you doing
10. 1. You can’t concentrate 2. It’s hard to use the mobile phone
3. I want you to stop talking 4. You mustn’t use a mobile phone
11. 1. help me 2. excuse me
3. I ask your pardon 4. I do apologize
12. 1. Please let me go 2. I want to go now
3. Come on, I have to go 4. Let’s go now, please
13. 1. I will give you a ticket then 2. here is a ticket for you
3. you must take this ticket 4. I’m afraid I have to give you a ticket
14. 1. No way 2. Oh, dear me
3. No problem 4. Ah, my mistake
15. 1. See you later 2. Please hurry up
3. It’s time to go now 4. But be more careful
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
6
1.2 Situational Dialogs
16. A woman calls her husband at his office and asks him if they can have dinner out.
He says: _____
1. Yes, shall we eat out?
2. I haven’t decided yet.
3. I’ve never thought about it.
4. Great idea! Let’s have Japanese food.
17. Your boss has the flu and has to take sick leave. You want to know how
long he is going to be away. You ask his secretary and she says: ____
1. It’s not very long.
2. I’m happy to help.
3. I’m not sure. Let me find out.
4. It takes me days to get everything done.
18. You go shopping at a new supermarket near your house and you ask a
cashier whether she accepts credit cards. She says: ____
1. Yes, please.
2. No, cash only.
3. Whatever you want.
4. I’ll take credit for that.
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
7
19. A tourist asks you how to get to the National Museum. You say: ____
1. I think it’s too far to walk.
2. Thai history is very interesting.
3. You can ask anyone to drive you there.
4. The bus stop is in front of the National Museum.
20. My friend asks me what I think about his proposal. I say: ____
1. I haven’t had time to look at it.
2. I haven’t got any problem so far.
3. I have never made up my mind.
4. I have never heard about anything better.
21. A typist is worried that she is not good at typing and might lose her job. She
talks to her close friend and says: ____
1. Should I quit my job?
2. How do you like my job?
3. Should I use a new typewriter?
4. How can I improve my typing skills?
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
8
22. Nat forgot to tell his host family that he would not be back for dinner. When
he returns home he says: ____
1. Sorry that you have to wait.
2. I must apologize for not calling.
3. Pardon me. Am I late for dinner?
4. Too bad. I forgot to have dinner with you.
23. My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say: _____
1. OK, I heard it was great. 2. Yes, I’ve been to the mall.
3. Sure, the food was delicious. 4. Well, it’s a restaurant at the mall.
24. The manager asks an employee who is always late for work if he wants to
move closer to the office. The employee says: _____
1. It should be any time soon.
2. I rarely have any free time.
3. It’s too late to do you a favor now.
4. I wonder if that would be possible.
25. Your hostess offers you some more coffee. You say ____
1. Yes, I like drinking coffee. 2. Yes, I can wait a while.
3. No, thank you. I don’t mind. 4. No, thank you. I’ve had enough.
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
9
2. Error Identification
Directions: Four parts of each sentence below are underlined and marked
with the numbers 1, 2, 3, and 4. Identify the underlined part that
makes the sentence incorrect.
26. The minutes of last month’s meeting will deliver to all the board members
1 2 3
for approval before the next meeting.
4
27. A few tiny primitive moths have chewing mouth parts for which they feed on pollen
1 2 3 4
and spores.
28. The most troublesome types of pollution are the sewage of cities or the wastes of
1 2 3
industrial plants.
4
29. One must bear in mind that in the early stages of learning a new language, students
1 2
often return to something as childhood.
3 4
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
10
30. Some viruses can be transmitted from a sick to a well person only through close
1 2 3
person contact.
4
31. Quality customer-service leaders know that what their team members want and
1 2 3
provide it.
4
32. The majority of settlers on the continent were farmers, supported themselves
1 2 3
as much as they could by their own labors.
4
33. Electronics are one of the most recent and most exciting branches of electrical
1 2 3 4
science which is taught at most universities.
34. The soldiers who had been marching across the desert nearly died of thirst and
1 2 3
being exhausted.
4
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
11
35. The first passenger elevator was installed in a New York hotel; he traveled up and
1 2 3 4
down on a giant screw.
36. Most people were unhappy about the government, but they became
1 2
determined to protest against it.
3 4
37. It is important for understanding that people are not weak or old-fashioned if
1 2 3
they experience dissatisfaction caused by change.
4
38. A sudden losing of weight and the slow aging of the body result from many
1 2 3
of the fat cells being absorbed into the body to be used as energy.
4
39. It is required that government plays an important role in stopping
1 2
depressions and recessions in industrialized countries.
3 4
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
12
40. Large downtown department stores often spend vast amounts of money try to have
1 2 3
the best window displays in their community.
4
Part Two: Writing Ability (Items 41 – 60)
1. Sentence Level
Directions: Choose the best item to complete each sentence.
41. When _____, the people must depend on the goodwill of other countries to
provide them with the food they need.
1. it is country famine 2. famine is in a country
3. a country is in famine 4. there is famine in a country
42. The more the girl practiced playing the piano, _____ on stage.
1. she could the better perform 2. the better she could perform
3. she could perform the better 4. the better could she perform
43. _____ information but it distributes it as well.
1. The computer stores not only 2. Not only does the computer store
3. Not only the computer stores 4. The computer does not store only
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
13
44. A patient is unlikely to make fast progress toward full recovery ____.
1. if he takes medicine regularly
2. once he takes medicine regularly
3. unless he takes medicine regularly
4. when the medicine is regularly taken
45. The new product was not popular for two reasons: _____.
1. one was its quality, the other the price
2. the quality was one, another was its price
3. its quality was one of them, the price was other
4. the first one its quality, the price was another one
2. Paragraph Level
Directions: Choose the best item to complete the missing part.
Passage 1
Police Chief Tom Boggs informed the Sutherlin City Council this week that a
pest-removal company has trapped and removed 788 rats 46 . An exterminator will
be brought in to poison any 47 .
The council declared the property a nuisance in early March and 48 from
Douglas County to proceed with the extermination efforts.
Jerry Wilson, owner of The Relocator pest-removal company, will inspect the
house in a few months to make sure the rats 49 .
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
14
Neighbors at 50 say the smell has improved since March, 51 flies are a
problem.
52 , Mary Pirkey, told the council the house needs 53 . But the chief told
her the owner of the house has rights, too.
46. 1. in a house infested 2. from an infested house
3. out of a house being infested 4. away from an infesting house
47. 1. remaining rodents 2. rodents remained
3. remained rodents 4. rodents remain
48. 1. subsequent permission received
2. received subsequently permission
3. received permission subsequent
4. subsequently received permission
49. 1. have not returned 2. had not returned
3. would not return 4. might not return
50. 1. this week’s council meeting
2. the council’s meeting in this week
3. a council’s meeting for the week
4. a meeting of this week’s council
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
15
51. 1. so 2. or
3. but 4. for
52. 1. Neighbors 2. Any neighbor
3. One neighbor 4. Some neighbors
53. 1. burn down 2. to burn down
3. being burned down 4. to be burned down
Passage 2
Fossils are a faithful recording of 54 , an accurate imprint of the past. 55 ,
imagine a prehistoric fish swimming around in the sea a few million years ago. One day,
the fish dies 56 its body sinks down to the water bottom, where it becomes buried in
soft mud.
57 time passes, the flesh decays and 58 . An imprint of the skeleton stays
in the mud, even after the skeleton itself disintegrates. Many years pass. The mud with
59 gradually hardens and turns to stone under the pressure of the rock layers that
have subsequently built up on 60 .
54. 1. animals and dead plants 2. dead animals and plants
3. animals and plants dead 4. animals’ death and plants
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
16
55. 1. First 2. Next
3. In conclusion 4. For example
56. 1. if 2. unless
3. and 4. because
57. 1. As 2. Until
3. Once 4. Before
58. 1. the skeleton only is left 2. only the skeleton is left
3. the skeleton is only left 4. the skeleton is left only
59. 1. an imprint is fish 2. fishy imprints
3. the fish’s imprint 4. the imprint fish
60. 1. its top 2. top of it
3. top of its 4. a top of it
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
17
Part Three: Reading (Items 61 – 100)
1. Vocabulary
Directions: Choose the word that best completes each blank.
Tom and his friend Dave drop by their favorite fast-food restaurant several
times a week for a meal of hamburgers, fries, and shakes. Their parents 61 that
this fast food will not provide the vitamins and minerals needed by growing teenagers.
Their basketball coach insists that their diet of high-fat, high-calorie food will 62 _ with
their athletic performance. The boys, who are active and not overweight, see no 63
to change their eating habits.
Fast-food meals like Tom’s and Dave’s are the cause of much 64 . Diets
that continue to be high in fat may be 65 with heart disease and certain cancers in
later years. High-calorie diets may result in a 66 weight gain, which is difficult to
lose once growth has stopped and taste for such foods has formed. A 67 meal of
a cheeseburger, fries, and a shake provides a whopping 1,000 calories. This kind of
caloric 68 when you grow older could cause serious weight problems.
If you enjoy fast-food meals once in a while, consider 69 milk or orange
juice for shakes and sodas. Use the salad bar in place of fries and onion rings. If
you 70 wise food habits now, they will help you throughout your adult years.
61. 1. complain 2. report
3. announce 4. defend
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
18
62. 1. interact 2. combine
3. interfere 4. associate
63. 1. reason 2. choice
3. support 4. opinion
64. 1. tiredness 2. frustration
3. enjoyment 4. discussion
65. 1. linked 2. mixed
3. dealt 4. joined
66. 1. rising 2. gradual
3. sufficient 4. temporary
67. 1. plain 2. healthy
3. typical 4. nutritious
68. 1. intake 2. input
3. insight 4. instance
69. 1. enjoying 2. taking
3. substituting 4. consuming
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
19
. 70. 1. gain 2. form
3. change 4. follow
2. Reading Comprehension
Directions: Read the following extracts and choose the best answer for each
question.
Extract 1
Phone Message
To: Mr. Jack Smith Date: Jan. 12
Time: 2:00
From: Miss Mary Evans Remarks: Print order is in.
Lenox Graphics Please call before 4:00.
Phone: 909-0965-8743 Operator: Dan Walker
71. The phone message was taken by ____.
1. Dan Walker 2. Lenox Graphics
3. Mary Evans 4. Jack Smith
72. The message was taken at _____.
1. one o’clock 2. two o’clock
3. four o’clock 4. twelve o’clock
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
20
73. _____ made the phone call.
1. Dan Walker
2. Lenox Graphics
3. Mary Evans
4. Jack Smith
74. The call was made to _____.
1. place an order
2. order graphics
3. inquire about an order
4. confirm the incoming order
75. Before 4:00, _____.
1. the print order must be in
2. Dan Walker should call Mary Evans
3. Lenox Graphics will call Jack Smith
4. Jack Smith should dial 909-0965-8743
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
21
Extract 2
You’re standing at the supermarket checkout, frantically trying to pack
your weekly groceries alone, at the same time fumbling for your purse. The
assistant, meanwhile, does nothing to help, just sits glaring at the queue that’s
growing behind you. If it sounds familiar, you won’t be surprised to learn that
5 British people moan on average to no less than 13 friends about bad shop
assistants. But if poor service is increasing, it could be because, as a nation,
we’re the least likely to make a fuss about it.
Now big stores are turning to Chequers, a company which sends bogus
shoppers –- women known as Checkmates –- into shops to test out service.
10 Chequers’ reports go back to the stores, some of which have launched new
staff training programs in an effort to improve matters.
76. The word “fumbling” (line 2) can be replaced by ____.
1. grabbing quickly
2. looking carefully
3. searching clumsily
4. checking roughly
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
22
77. “The assistant … does nothing to help” (lines 2 – 3) means that the assistant ____.
1. does not give advice to customers
2. refuses to make change for customers
3. just sits and looks at customers hopelessly
4. does not help customers pack their groceries
78. From the phrase “the queue that’s growing” (lines 3 – 4), we learn that ____.
1. a line of people are on a waiting list
2. a queue of shoppers keep on waiting
3. more and more shoppers are waiting in the line
4. rows of people are waiting one behind the other
79. The phrase “make a fuss” (line 7) means ____.
1. worry
2. argue
3. protest
4. boast
80. The phrase “bogus shoppers” (lines 8 – 9) refers to ____.
1. women hired to check service in stores
2. those who own a company called Chequers
3. Checkmates doing the shopping in big stores
4. housewives who go shopping to test out service
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
23
81. The word “which” (line 10) refers to ____.
1. reports
2. stores
3. programs
4. Checkmates
82. We learn from the extract that most British people ____.
1. are patient with poor service in supermarkets
2. like talking about bad shop assistants the most
3. don’t mind talking about increasing poor service
4. enjoy shopping at the supermarket on weekends
83. It can be inferred that the staff training program will result in ____.
1. better working condition
2. generating higher profits
3. improving customer service
4. increasing employee morale
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
24
Extract 3
Postal Orders:
the handy way to send cash today
What is a Postal Order?
Postal Orders are the closest thing to cash you can send in the post.
They are simple to send and available in any amount from 50p to £20 with no
limit to the cash value you can buy.
5 Unlike cash, a Postal Order is traceable as the counterfoil provides you with proof
of purchase.
What can I use it for?
Any time you need to send money through the post, you can send a Postal
Order. They are especially useful for sending to people without bank accounts as
10 they are easily cashed at any local Post Office.
All your bills can be settled with Postal Orders. You can use them to pay
for catalogue shopping and mail order purchases, for competition entries, football
pools, film processing and many other uses.
Anyone can cash a Postal Order at their local Post Office, so they make
15 perfect gifts for children or anyone who does not have a bank account.
Postal Orders are one of the most popular methods of sending money
abroad, to businesses or individuals. They are accepted in around 50 countries
worldwide, and there is no limit to the cash value you can send.
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
25
84. The word “handy” (in the title) can be replaced by ____.
1. popular
2. convenient
3. unlimited
4. comfortable
85. The word “they” (line 10) refers to _____.
1. bills
2. Postal Orders
3. bank accounts
4. local Post Offices
86. The idea discussed in paragraph 3 (lines 11 – 13) is ____.
1. Postal Orders can delay bill payments
2. catalogue shopping has many other uses
3. any kind of bill can be paid by a Postal Order
4. the Postal Order is another way to catalogue shop
87. The last paragraph is mainly about ____.
1. how to cash a Postal Order
2. the cash limit for Postal Orders
3. a popular way to send money abroad
4. Postal Orders for businesses or individuals
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
26
88. According to the extract, all of the following are advantages of using Postal
Orders EXCEPT ____.
1. one can send money as a present through this method
2. the amount of money to be sent can either be very large or very small
3. the receiver of a Postal Order does not need to have a bank account
4. you can transfer money from your bank account to pay bills by this method
89. We should use a Postal Order to send money because it is ____.
1. easier to cash than a check
2. the most flexible method of sending money
3. possible to claim your money back if it gets lost
4. a better way to send money than any other means
90. The tone of the extract is ____.
1. suggestive
2. narrative
3. persuasive
4. descriptive
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
27
Extract 4
Genetics plays a big role in the way our skin develops, determining its color,
pore concentration, thickness, even the number of veins and nerves situated in its
deepest layer. Yet your skin’s well-being not only depends on a really efficient,
scientific skincare routine, but on a healthy lifestyle too.
5 Getting enough sleep is important, for example, because this is the time
when skin works especially hard at repairing itself. Lack of it leaves skin looking
dull. If you’re suffering from insomnia, the chances are that stress is a significant
factor. Whereas happiness makes skin glow, stress makes skin show the worst side
of its nature. Spots, pimples, eczema, blotchiness and flakiness: these are just
10 some of the stress symptoms you may see in your skin.
Luckily, one of the best ways of reducing stress is also very beneficial to
skin: getting more exercise. Both aerobic exercise such as tennis, dancing, and
jogging, and anaerobic exercise like stretching and yoga, are highly beneficial,
because they improve circulation. And it is blood that brings the vitamins and
15 nutrients necessary for cell metabolism to the skin. For your general well-being,
it is always best to mix the two types of exercise.
If you are not eating healthily, it certainly becomes evident swiftly in your skin,
which loses its glow and shine. The problem can be as simple as a lack of vitamin
C, which plays a vital role in collagen formation and cell repair. Although vitamin C
20 is found in fresh fruit like melon, oranges, and even in tomatoes, the body cannot
store it. Therefore, it needs regular supplies. Other important vitamins are the B
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
28
group, especially B2 and B12 and vitamin E, along with zinc.
But vitamin and mineral supplements are not the complete answer. The best
way to obtain a balanced mix of vitamins and minerals is to eat the freshest, most
25 natural foods. A diet rich in unsaturated fats such as olive oil rather than butter,
unprocessed fiber, raw fruit and vegetables and low-fat protein such as fish and
chicken will provide everything your skin needs. If you can cut out caffeine, smoking
and alcohol, so much the better.
Do not forget to drink as much water as you can each day: six glasses at
30 least. It helps every organ in your body function better, aiding digestion, circulation
and even excretion of toxins through the skin’s pores.
91. The best title for this extract is ____.
1. Keeping Skin Shiny
2. Good Skin from Within
3. How Your Skin Works
4. Healthy Food, Healthy Look
92. The main idea of the extract is ____.
1. genetics is necessary for our skin’s well-being
2. genetics plays a big role in the way our skin develops
3. a healthy lifestyle is really important to our skin’s well-being
4. our skin’s well-being depends on a really efficient scientific skincare routine
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
29
93. ____ is not good for the skin.
1. Collagen
2. Vitamin C
3. Insomnia
4. Exercise
94. According to the extract, it is TRUE that ____.
1. skin works hard at night to repair itself
2. oversleeping may have bad effects on skin
3. the most important vitamins for skin are the B group
4. aerobic exercise is the best way to improve the skin
95. Your skin loses its glow and shine swiftly if you ____.
1. exercise regularly
2. reduce your stress level
3. consume alcohol and caffeine
4. have a healthy, balanced diet
96. The phrase “its nature” (line 9) refers to the nature of ____.
1. skin
2. stress
3. sleep
4. lifestyle
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
30
97. The phrase “two types of exercise” (line 16) refers to ____.
1. stretching and yoga
2. aerobic exercise and dancing
3. jogging and anaerobic exercise
4. aerobic and anaerobic exercise
98. The word “it” (line 21) refers to ____.
1. the body 2. fresh fruit
3. vitamin C 4. cell repair
99. According to the last paragraph, water helps the body to do all of the following
EXCEPT ____.
1. digest food
2. circulate blood
3. eliminate toxins
4. overcome insomnia
100. The extract is primarily intended for ____.
1. people trying to live longer
2. women desiring to lose weight
3. people wanting to have youthful skin
4. women preparing to enter a beauty contest

Advertisements

รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 2
1. ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
1. โมกษะ
2. พระเวท
3. พรหมัน
4. ตรีมูรติ
2. ความหมายของคำว่า มุสลิม ในข้อใดถูกต้องที่สุด
1. ผู้รักความสงบ
2. ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า
3. ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า
4. ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า
3. ในตอนแรก ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร
1. เมสสิอาห์
2. ศาสดาพยากรณ์
3. พระบุตรของพระเจ้า
4. พระเจ้า
4. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใด ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ 4
1. จุตูปปาต
2. อาสวักขย
3. อานาปานสติ
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 3
5. หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามคืออะไร
1. การไม่บูชารูปเคารพใดๆ
2. การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5
3. การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก
4. การเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่ง
6. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า
1. ศีลบวช
2. ศีลกำลัง
3. ศีลล้างบาป
4. ศีลมหาสนิท
7. คัมภีร์อุปนิษัทมีสาระสำคัญเรื่องใด
1. คู่มือการทำพิธีบูชายัญ
2. ปรัชญาว่าด้วยวิญญาณสากล
3. บทเพลงสวดสรรเสริญเทพเจ้า
4. คู่มือการประกอบพิธีกรรมและบูชาของพราหมณ์
8. กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด
1. นิยาม 5
2. ขันธ์ 5
3. พละ 5
4. วิมุตติ 5
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 4
9. ถ้าเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ขั้นตอนนี้คือส่วนใด
ของขันธ์ 5
1. เวทนา
2. สังขาร
3. สัญญา
4. วิญญาณ
10. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลคือใคร
1. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
2. พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
3. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
4. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
11. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด
1. รักษาศีล
2. ศึกษาพระไตรปิฎก
3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
12. เรื่องภพ – ภูมิ สัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด
1. กรรม
2. กิเลส
3. นิพพาน
4. อริยสัจ
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 5
13. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใด เริ่มจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลี
และทำที่ใด
1. ครั้งที่ 2 อินเดีย
2. ครั้งที่ 3 อินเดีย
3. ครั้งที่ 4 ศรีลังกา
4. ครั้งที่ 5 ศรีลังกา
14. ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้อง
1. พิธีอุปสมบท
2. พิธีปวารณา
3. พิธีมหากฐิน
4. พิธีรักษาอุโบสถศีล
15. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด
1. อนัตตา และ นิพพาน
2. ไตรลักษณ์ และ รัตนตรัย
3. มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ
4. โพธิปักขิยธรรม และ อปริหานิยธรรม
16. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยู่ในสติปัฏฐานใด
1. กายานุปัสสนา
2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา
4. ธัมมานุปัสสนา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 6
17. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด
1. มัชฌิมาปฏิปทา
2. ไตรลักษณ์
3. อานาปานสติ
4. ปฏิจจสมุปบาท
18. การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 สัมพันธ์กับสติปัฏฐานข้อใด
1. กายานุปัสสนา
2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา
4. ธัมมานุปัสสนา
19. ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
1. มีสติ สมาธิ และปัญญา
2. มีมารยาทชาวพุทธ และสมาธิ
3. ยึดไตรลักษณ์ และโยนิโสมนสิการ
4. ยึดทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม และฆราวาสธรรม
20. หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด
1. ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม
2. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา
3. มงคล 38 ประการ อริยมรรค
4. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม มัชฌิมาปฏิปทา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 7
21. กิจกรรมใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
1. การรวมกลุ่มรณรงค์คัดค้านรัฐบาล
2. การเข้าชื่อเสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี
3. การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4. การสนับสนุนการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง
22. การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด
1. หลักภราดรภาพ
2. หลักเสียงข้างมาก
3. หลักการมีส่วนร่วม
4. หลักความเสมอภาค
23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
2. รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
4. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 8
24. ประเภทของกฎหมายในข้อใดเกิดจากการแบ่งประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์
ของคู่กรณี
1. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี
4. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ
25. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน
1. พระราชกฤษฎีกา และ พระราชบัญญัติ
2. พระราชบัญญัติ และ ประมวลกฎหมาย
3. พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกา
4. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา
26. ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก
1. คู่สมรส
2. บิดามารดา
3. ผู้สืบสันดาน
4. ผู้รับพินัยกรรม
27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
1. เป็นความผิดอันยอมความได้
2. ผู้เสียหายจะฟ้องร้องได้ต่อเมื่อจดทะเบียนลิขสิทธ์ิแล้ว
3. หากกระทำเพื่อการค้า อาจต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ
4. ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 9
28. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้ด้วย
1. สถาบันการเมือง
2. สถาบันเศรษฐกิจ
3. สถาบันการศึกษา
4. สถาบันครอบครัว
29. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม
1. กลุ่มและสถาบัน
2. อำนาจและกลไก
3. ทัศนคติและพฤติกรรม
4. วัฒนธรรมและประเพณี
30. เรือนเครื่องสับเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
1. เรือนไม้ไผ่
2. เรือนฝาขัดแตะ
3. เรือนฝากระดาน
4. เรือนหลังคาจาก
31. พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
1. การรณรงค์หาเสียง
2. การชุมนุมประท้วง
3. การนอนหลับทับสิทธิ์
4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 10
32. ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ
2. เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน
3. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง
4. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย
33. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
1. สมัยกลาง
2. สมัยโรมัน
3. สมัยกรีกโบราณ
4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
34. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่
จะจัดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ
2. อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง
3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ
35. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจ
สูงสุดของประเทศ
1. พระมหากษัตริย์
2. ประชาชน
3. รัฐบาล
4. รัฐสภา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 11
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ
2. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ
3. ทรงดำรงฐานะประมุขแห่งพระศาสนา
4. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร
37. ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC
1. ลาว
2. พม่า
3. กัมพูชา
4. เวียดนาม
38. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ที่มีสัญชาติไทย
หากกระทำความผิดร้ายแรง สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้หรือไม่
1. เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
2. เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา
3. เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว
4. เนรเทศไม่ได้
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 12
39. สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
1. 420 คน
2. 440 คน
3. 460 คน
4. 480 คน
40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ ไม่ได้
2. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 ปี ไม่ได้
3. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปี ไม่ได้
4. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระ ไม่ได้
41. ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
1. ปีนี้โรงสีนายกุ่ยรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท
ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำ
2. ร้านค้าทองขายทองคำแท่งในราคาที่สูงกว่าเมื่อเดือนที่แล้วร้อยละ 5
3. สินค้าออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10
4. ผลผลิตเงาะปีนี้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 13
42. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ในสาขาใด เพราะเหตุใด
1. สังคมศาสตร์ เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพราะสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
3. ศึกษาศาสตร์ เพราะไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
4. ตรรกวิทยา เพราะผลการศึกษาต้องสอดคล้องกับหลักเหตุและผล
43. ปัญหาข้อใดไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไร้ประสิทธิภาพ
1. สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
2. ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป
3. ต้นทุนทางสังคมสูงเกินไป
4. คุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน
44. ปริมาณเงินในความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงินใดมากที่สุด
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ธนาคารออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทประกันภัย
4. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน
45. รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดในการดำเนินนโยบายการคลัง
แบบหดตัว
1. กำหนดรายรับเท่ากับรายจ่าย
2. กำหนดรายได้เท่ากับรายจ่าย
3. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายรับ
4. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายได้
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 14
46. ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้เส้นการผลิตที่เป็นไปได้
(production possibility curve) PPC1 เปลี่ยนเป็นเส้น PPC2 ตามรูปใด
1. รูป ก
2. รูป ข
3. รูป ค
4. รูป ง
y y
0 x 0 x
PPC1
PPC1
PPC2
PPC2
รูป ค. รูป ง.
y y
0 x 0 x
PPC1
PPC1
PPC2 PPC2
รูป ก. รูป ข.
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 15
47. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เริ่มขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก
1. อังกฤษ
2. เยอรมนี
3. สวีเดน
4. รัสเซีย
48. สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก
1. สหกรณ์นิคม
2. สหกรณ์ร้านค้า
3. สหกรณ์บริการ
4. สหกรณ์ออมทรัพย์
49. ผู้ใดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
1. นายเจียมลดรายจ่ายได้มาก เพราะงดการดื่มสุราตามคำแนะนำของแพทย์
ประจำตัว
2. นายจิตทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบุตร โดยหาเงินมาซื้อรถยนต์ให้เป็นรางวัล
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
3. นายสุขใช้เวลาว่างวันอาทิตย์ ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเพื่อหารายได้
พิเศษมาเลี้ยงครอบครัว
4. นายแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว เพื่อจะได้
เกิดความชำนาญในการปลูกพืชชนิดนั้น
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 16
50. การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด จะทำให้เกิดผล
เสียที่สำคัญข้อใด
1. มีการผลิตสินค้าและบริการมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการบริโภค
ที่ฟุ่มเฟือย
2. มีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก ทำให้ประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลน
ปัจจัยการผลิต
3. มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตแทนการใช้แรงงานมากขึ้น ทำให้นายจ้าง
สามารถกดค่าจ้างให้ต่ำลง
4. มีผู้ผลิตจำนวนน้อยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทำให้เขามีอำนาจการผูกขาด
สูงขึ้น
51. การที่ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินค้า เกิดจากอิทธิพลของข้อใดมากที่สุด
1. การได้รับแจกสินค้าตัวอย่าง
2. การสาธิตวิธีการใช้สินค้า
3. การแนะนำของเพื่อน
4. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
52. ข้อใดไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
1. การได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. การได้รับค่าชดเชยความเสียหาย
3. การได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
4. การได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 17
53. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
1. มีการวางแผนเศรษฐกิจ
2. เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด
3. ออกกฎหมายห้ามการผูกขาดการผลิต
4. จำกัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค
54. การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปัจจัยในข้อใด
1. ผู้ผลิตที่ต้องการรับแรงงานเข้าทำงาน และจำนวนแรงงาน
ที่ต้องการจ้าง
2. จำนวนคนว่างงาน และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงาน
3. การเลือกทำงานของแรงงานและตำแหน่งงานว่าง
4. ความต้องการจ้างงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน
55. การที่กระเทียมจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก จะทำให้
ตลาดกระเทียมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไร
1. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น
2. ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริมาณดุลยภาพลดลง
3. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น
4. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 18
56. นายวิทย์ซื้อกระเป๋าถือสตรีจากพ่อค้าในประเทศอิตาลีเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อนำ
มาขายในประเทศ รายการดังกล่าวต้องบันทึกในบัญชีใดของดุลการชำระเงิน
1. บัญชีการเงิน
2. บัญชีรายได้
3. บัญชีเงินโอน
4. บัญชีเดินสะพัด
57. วิธีการใดส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1. เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
2. ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรี
3. ยกเลิกโควต้าสินค้าออกและสินค้าเข้า
4. ลดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้าและสินค้าออก
58. สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ
1. รถโดยสารระหว่างจังหวัด
2. สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ
4. การป้องกันประเทศ
59. เงินที่รัฐบาลได้รับจากการออกตั๋วเงินคลังเป็นองค์ประกอบของข้อใด
1. รายได้
2. รายรับ
3. เงินคงคลัง
4. เงินกู้ระยะยาว
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 19
60. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญา
นำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก
1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
61. ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก
1. ชาวอียิปต์
2. ชาวสุเมเรียน
3. ชาวเปอร์เซียน
4. ชาวบาบิโลเนียน
62. หลักฐานประเภทใดที่ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนประเทศไทย
น่าเชื่อถือมากที่สุด
1. ตำนาน
2. จารึก
3. เอกสารจีน
4. จดหมายเหตุ
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 20
63. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. กลุ่มชาติพันธ์ุ
3. การประกอบอาชีพ
4. สภาพภูมิศาสตร์
64. นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด
1. Romantic
2. Realistic
3. Reformation
4. Renaissance
65. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด
1. ปักกิ่ง
2. ปารีส
3. ลอนดอน
4. วอชิงตัน ดี.ซี.
66. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 17
1. เป็นผู้รักความอิสระเสรี
2. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
3. เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4. เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาค
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 21
67. เหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก
1. กลุ่มผู้นำในการต่อสู้ขาดเอกภาพ
2. สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าทึบ
3. อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง
4. การต่อต้านของกลุ่มผู้ที่มีทาสไว้ในครอบครอง
68. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. ต่อต้านการใช้แรงงานทาส
2. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก
3. ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
4. ส่งเสริมให้ชาวอเมริกันออกไปทำธุรกิจในต่างแดน
69. กิจกรรมใดนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง
1. การผลิตเหล็กกล้า
2. การใช้เครื่องจักรไอน้ำ
3. การประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย
4. การวางสายโทรเลขข้ามทวีป
70. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
1. เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง
2. ทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
3. ยกเลิกระบอบอภิสิทธ์ิอย่างเป็นทางการ
4. ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 22
71. ประเทศใดไม่ได้เกิดจากการล่มสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหว่าง
ค.ศ. 1991 – 1995
1. โครเอเชีย
2. บัลแกเรีย
3. มาซิโดเนีย
4. สโลวีเนีย
72. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด
1. ซูส (Zeus)
2. อพอลโล (Apollo)
3. เฮอร์เมส (Hermes)
4. โพซายดอน (Poseidon)
73. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อน
พระราชกรณียกิจอื่นหลังจากขึ้นครองราชย์
1. เสด็จประพาสต้น
2. ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
3. เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ
4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 23
74. การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด
1. พราหมณ์ – ฮินดู
2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
3. พุทธศาสนาแบบมหายาน
4. คติดั้งเดิม
75. ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทย
สมัยโบราณ
1. ระบบไพร่
2. ระบบขุนนาง
3. ระบบอุปถัมภ์
4. ระบบศักดินา
76. การที่อัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่ง แบ่งเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ
และฝ่ายใต้ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารเกิดขึ้นในสมัยใด
1. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2. สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
3. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4. สมัยสมเด็จพระเพทราชา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 24
77. ข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. การปฏิรูปการศึกษา
2. การจัดตั้งกระทรวง
3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
4. การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
78. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด
1. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3. หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
4. หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง
79. พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรก
ในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์
80. หากต้องการชมปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ท่านจะไปที่ใด
1. ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. ปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
4. ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 25
81. การผลิตครกหินควรตั้งอยู่ในแหล่งหินประเภทใด
1. แกรนิต
2. ฟิลไลต์
3. บะซอลต์
4. ควอตไซต์
82. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1. ไม่เคยก่อตัวในอ่าวไทย
2. หากก่อตัวในอ่าวเบงกอลจะมาไม่ถึงประเทศไทย
3. มีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้มากกว่าในทะเลอันดามัน
4. ที่ก่อตัวในอ่าวตังเกี๋ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
83. เหตุใดเขตที่ราบลุ่มในออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์
1. เพราะแห้งแล้งเกินกว่าจะใช้เพาะปลูกได้
2. เพราะเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ
3. เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุน
4. เพราะดินมีสารอาหารน้อย
84. เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขาหมายถึงภาคใด
ของประเทศไทย
1. ภาคใต้
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออก
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 26
85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่
1. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
2. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช
3. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
4. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช
86. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง
1. การพยากรณ์อากาศ
2. การสำรวจการใช้ที่ดิน
3. การเตือนภัยจากธรรมชาติ
4. การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข
87. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไซโครมิเตอร์
1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์เท่านั้น
2. ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก
3. เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง
4. อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งกับตุ้มเปียกจะเท่ากันเมื่อมีการระเหยของน้ำ
อย่างรวดเร็ว
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 27
88. ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง
1. แผนที่การใช้ที่ดิน
2. แผนที่แสดงความลาดชัน
3. แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ
4. แผนที่ภูมิประเทศ
89. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์
มากที่สุด คือข้อใด
1. การขาดแคลนน้ำจืด
2. การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า
3. การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ
4. การชะล้างและการพังทลายของดิน
90. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ท่านจะมีส่วนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุดอย่างไร
1. ปลูกป่าทดแทน
2. ป้องกันการเกิดไฟป่า
3. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายอนุรักษ์ป่าชุมชน
4. ช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 28
91. องค์การสหประชาชาติมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
1. ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ
2. จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง UNEP
3. เป็นแกนนำในการร่างพิธีสารเกียวโตเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นคว้าวิจัยการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม
92. ผู้ที่เข้าไปทำลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งจะต้องระวางโทษอย่างไร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
1. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
93. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน
1. การปรับปรุงบำรุงดิน
2. การปลูกพืชหลากชนิด
3. การป้องกันการพังทลายของดิน
4. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 29
94. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม
1. สวนผักผลไม้ในแอ่งแม่อาย
2. พุน้ำร้อนสันกำแพง
3. ปราสาทหินพิมาย
4. วัดถ้ำกลองเพล
95. ตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ทำการเกษตรต้องมีน้ำใช้ในฤดูแล้งประมาณ
เท่าใดต่อไร่
1. 1,000 ลูกบาศก์เมตร
2. 2,000 ลูกบาศก์เมตร
3. 3,000 ลูกบาศก์เมตร
4. 4,000 ลูกบาศก์เมตร
96. ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. CITES 2. Kyoto Protocol
3. UNFCCC 4. Ramsar
97. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธี
ยกเว้นข้อใด
1. การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
2. การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการใช้น้ำจากสายยาง
3. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
4. การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเขียว
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 – 10.30 น.
หน้า 30
98. Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานด้านใด
1. การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. การประหยัดพลังงาน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
99. การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนยาวนาน หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย
2. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม
100. องค์การเอกชนใหญ่ที่สุดที่เฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก
คือองค์การใด
1. Greenpeace International
2. World Wide Fund for Nature
3. Global Environmental Facility
4. United Nations Environment Programme

รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
2
เวลา (ชม.)
1. น้ำหนัก (กรัม) 2.
4.
เวลา (ชม.)
เวลา (ชม.)
น้ำหนัก (กรัม)
เวลา (ชม.)
3. น้ำหนัก (กรัม)
น้ำหนัก (กรัม)
1. เมื่อนำกระเพาะปัสสาวะของสุกรมาบรรจุสารละลายน้ำตาล รัดปลายทั้งสองด้านให้แน่น
และนำไปชั่งน้ำหนัก จากนั้นจึงนำไปแช่ในน้ำกลั่นและชั่งน้ำหนักเป็นระยะๆ กราฟใด
แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกระเพาะปัสสาวะได้ถูกต้อง
2. นักเรียนจะต้องหยดเลือดลงในภาชนะบรรจุสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าใด จึงจะทำ
ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก
1. 0.4 โมลาร์
2. 0.6 โมลาร์
3. 1.0 โมลาร์
4. 1.6 โมลาร์
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
3
3. ข้อใดแสดงสภาวะของเลือดในคนก่อนและหลังการออกกำลังกายใหม่ๆ ไม่ถูกต้อง
ค่าที่วัด ก่อนออก
กำลังกาย
หลังออก
กำลังกาย
1. ค่า pH ของเลือด 7.4 7.8
2. ความเข้มข้นของออกซิเจน (หน่วย/ซม3) 30 20
3. ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
(หน่วย/ซม3)
60 65
4. ความเข้มข้นของกรดแลกติก (หน่วย/ซม3) 15 35
4. โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำจาก
ร่างกาย
1. ขนนก
2. เกล็ดปลา
3. ผนังลำตัวแมลง
4. เยื่อหุ้มเซลล์พารามีเซียม
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
4
5. พิจารณาแผนภาพข้างล่างที่แสดงกลไกการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์
การตอบสนองในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. (ก) และ (ข)
2. (ค) และ (ฉ)
3. (ง) และ (ช)
4. (จ) และ (ซ)
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
5
6. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการปรับตัวเพื่อลดการคายน้ำของพืช
1. การมีเปลือกแข็งหุ้มลำต้น
2. การมีใบเข็มของต้นกระบองเพชร
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงในเวลากลางคืน
4. การมีปากใบด้านหลัง (ventral) ใบของผักตบชวา
7. อวัยวะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองในร่างกายมนุษย์
1. ม้าม
2. ทอนซิล
3. ต่อมไทมัส
4. ต่อมหมวกไต
8. สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้มีอุณหภูมิร่างกายในสภาวะปกติสูงที่สุด
1. อูฐ
2. ช้าง
3. แมว
4. นกกระจิบ
9. ออร์แกเนลล์ใดในเซลล์พืชที่ไม่พบดีเอ็นเอ
1. นิวเคลียส
2. แวคิวโอล
3. คลอโรพลาสต์
4. ไมโทคอนเดรีย
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
6
10. ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดต่อไปนี้ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม
(ก) ผมหยิก
(ข) ฮีโมฟิเลีย
(ค) หมู่เลือด AB
(ง) ตาบอดสี
1. (ก) และ (ข)
2. (ค) และ (ง)
3. (ก) และ (ค)
4. (ข) และ (ง)
11. ถ้าแม่มีหมู่เลือด AB และลูกมีหมู่เลือด A พ่อจะมีหมู่เลือดใดได้บ้าง
1. A หรือ O
2. A หรือ AB
3. A หรือ B หรือ AB
4. A หรือ B หรือ AB หรือ O
12. ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่เกิดมิวเทชันเลย อาจจะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
1. สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจสูญพันธุ์
2. จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตจะคงที่
3. จำนวนเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจะเท่าเดิม
4. สิ่งมีชีวิตในอดีตและปัจจุบันไม่แตกต่างกัน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
7
13. เทคโนโลยีชีวภาพในข้อใดถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด
1. เทคโนโลยีการหมัก
2. เทคโนโลยีการถ่ายยีน
3. เทคโนโลยีการผสมเทียม
4. เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
14. สมบัติของฝ้ายบีที (BT) คือข้อใด
1. ต้านทานยาปราบวัชพืชในไร่ฝ้าย
2. ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง
3. ต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย
4. ต้านทานโรคฝ้ายที่เกิดจากเชื้อไวรัส
15. วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดีในข้อใดที่ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงที่สุด
1. ติดตา
2. ต่อกิ่ง
3. ตอนกิ่ง
4. เพาะเมล็ด
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
8
16. นักปักษีวิทยาศึกษาจำนวนประชากรนกบนเกาะช้างโดยจับนกมาติดเครื่องหมาย 50 ตัว
แล้วปล่อยไป หนึ่งเดือนต่อมา จับนกอีกครั้งได้จำนวน 100 ตัว พบว่าในจำนวนนี้มีนก
ที่ติดเครื่องหมายอยู่แล้ว 2 ตัว ดังนั้นประชากรนกบนเกาะนี้มีจำนวนประมาณเท่าใด
1. 250 ตัว
2. 1,250 ตัว
3. 2,500 ตัว
4. 10,000 ตัว
17. ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงที่สุด”
1. ป่าลุ่มน้ำอะเมซอนในอเมริกาใต้เป็นถิ่นกำเนิดของปลาปิรันยา
2. ป่าฝนเขตร้อนมีฝนตกหนัก ความชื้นสูง และอุณหภูมิเฉลี่ย 25–27 °C
3. ผืนป่าภาคใต้ของไทยมีพืชเถาวัลย์ชื่อย่านลิเภากระจายอยู่ทั่วไปถึง 200,000 ต้น
4. อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎานี มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 93 ชนิด
นก 153 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 69 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 27 ชนิด
18. แบคทีเรีย Escherichia coli ที่อาศัยในลำไส้คน มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิต
ในข้อใด
1. ดอกไม้กับแมลง
2. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
3. พยาธิใบไม้ในตับกับมนุษย์
4. แหนแดงกับไซยาโนแบคทีเรีย
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
9
19. ภาพปิรามิดนี้แสดงถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารใด
1. หญ้า → กระต่าย → งู → เหยี่ยว
2. หญ้า → ตั๊กแตน → แมงมุม → กบ
3. ต้นไม้ → เพลี้ย → ด้วงเต่าลาย → นก
4. ต้นไม้ → หนอนผีเสื้อ → แตนเบียน → ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
20. วัฎจักรของสารใดในระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฝนกรดมากที่สุด
1. คาร์บอน
2. กำมะถัน
3. แคลเซียม
4. ไฮโดรเจน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
10
21. ดัชนีที่แสดงว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพดีคือข้อใด
1. น้ำที่มีค่า OD สูง
2. น้ำที่มีค่า COD สูง
3. น้ำที่มีค่า BOD ต่ำ
4. น้ำมีอุณหภูมิสูงและมีค่า DO ต่ำ
22. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
1. ภาวะโลกร้อนมีผลน้อยมากต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร
2. ภาวะโลกร้อนทำให้บริเวณที่ชุ่มชื้นมีฝนตกมากขึ้น และเกิดพายุรุนแรง
3. ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความแห้งแล้งจนอาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย
4. ภาวะโลกร้อนทำให้สารประกอบมีเทนเยือกแข็งที่ฝังตัวอยู่ในชั้นน้ำแข็งหลอมเหลว
และระเหยเป็นแก๊สมากขึ้น
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
11
ตารางธาตุ
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
* Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
23. การทดลองข้อใดที่พิสูจน์ว่านิวเคลียสในอะตอมมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของ
อะตอม
1. การยิงรังสีแคโทดไปยังแผ่นโลหะบาง ทำให้มีการปล่อยรังสีเอ๊กซ์เกิดขึ้น
2. การยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นโลหะบาง ทำให้ธาตุนั้นปลดปล่อยอนุภาคที่เป็น
กลางออกมา
3. การยิงรังสีแคโทดไปยังแผ่นโลหะบาง แล้วรังสีแคโทดส่วนใหญ่ถูกแผ่นโลหะ
ดูดกลืนเอาไว้
4. การยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นโลหะบาง แล้วพบว่าอนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปได้
โดยมีเพียงส่วนน้อยที่กระเจิงออกหรือสะท้อนกลับ
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
12
24. พิจารณาคำอธิบายต่อไปนี้
(ก) 11
H มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 2
1D
(ข) 31
15P มีจำนวนนิวตรอนน้อยกว่า 32
16S
(ค) 16 2-
😯 มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 19 –
9F
(ง) 27
13Al มีจำนวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด 27 ตัว
ข้อใดอธิบายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ถูกต้อง
1. (ก) และ (ข)
2. (ก) และ (ค)
3. (ข) และ (ง)
4. (ค) และ (ง)
25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ธาตุที่มีอิเล็กตรอน 36 ตัว จัดเป็นแก๊สเฉื่อย
2. ธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 18 7 จัดเป็นธาตุแฮโลเจน
3. น้ำจัดเป็นสารไอออนิกเพราะแตกตัวได้ H+ ที่มีประจุบวกกับ OH- ที่มีประจุลบ
4. ธาตุที่มีอิเล็กตรอน 12 ตัว เกิดเป็นสารประกอบไอออนิกได้โดยเสียอิเล็กตรอน
2 ตัว
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
13
26. พิจารณาธาตุและสมบัติต่างๆ ดังนี้
(ก) ธาตุ X เป็นโลหะที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
จะเกิดสารที่มีสูตรเป็น X2O
(ข) ธาตุ Y เป็นโลหะ อยู่ในหมู่ 2 คาบ 3 เมื่อทำปฏิกิริยากับคลอรีนจะเกิดสารที่มี
สูตรเป็น YCl2
(ค) ธาตุ A และ Z มีเลขอะตอมเป็น 6 และ 9 ตามลำดับ เมื่อเกิดเป็นสาร
ประกอบจะได้สารที่มีสูตรเป็น AZ 4
ข้อใดถูกต้อง
1. (ก) และ (ข)
2. (ก) และ (ค)
3. (ข) และ (ค)
4. (ก) (ข) และ (ค)
27. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. ธาตุ 6X เมื่อเกิดเป็นสารประกอบคลอไรด์จะมีสูตรเคมีเป็น XCl3
2. ธาตุ 11X ทำปฏิกิริยากับน้ำให้สารประกอบไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจน
3. ธาตุ 12X เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไฮไดรด์จะมีสูตรเคมีเป็น XH
4. สารประกอบออกไซด์ของธาตุ 16X เมื่อละลายในน้ำจะมีสมบัติเป็นเบส
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
14
28. สารประกอบทุกตัวในข้อใดที่มีองค์ประกอบของธาตุกึ่งโลหะ
1. แก้ว สารส้ม
2. น้ำตาลทราย บอแรกซ์
3. คอรันดัม ดินประสิว
4. เกลือแกง เกลืออนามัย
29. ข้อใดเปรียบเทียบสมบัติของธาตุไม่ถูกต้อง
1. โลหะโซเดียมมีขนาดอะตอมเล็กกว่าโลหะแมกนีเซียม
2. โลหะโพแทสเซียมมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าโลหะโซเดียม
3. เกลือของโลหะโซเดียมละลายในน้ำได้ดีกว่าเกลือของโลหะแมกนีเซียม
4. สารประกอบของแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาคล้ายคลึงกับสารประกอบของแคลเซียม
30. สารแต่ละคู่ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลเป็นพันธะชนิดเดียวกัน
1. เพชรแท้ ซิลิกอนบริสุทธิ์
2. คลอรีน โบรมีน
3. แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน
4. ถ่านไม้ ถ่านแกรไฟท์
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
15
31. กำหนดข้อมูลให้ดังนี้
สาร มวล
โมเลกุล
จุดเดือด (oC)
ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
น้ำ 18.0 100.0
แอซีโตน 58.1 56.3
เมทานอล 46.0 48.5
อีเทอร์ 74.0 34.6
(ก) น้ำมีความดันไอต่ำสุด จึงมีจุดเดือดสูงสุด
(ข) น้ำมีมวลโมเลกุลต่ำสุด จึงมีจุดเดือดสูงสุด
(ค) อีเทอร์มีมวลโมเลกุลสูงสุด จึงมีจุดเดือดต่ำสุด
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. (ก)
2. (ข) และ (ค)
3. (ก) (ข) และ (ค)
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
16
32. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) การใช้น้ำยาที่มี pH = 4 ขัดพื้นหินอ่อนจะทำให้พื้นผิวมีความมันวาว
(ข) การใส่แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ Ca(OCl) 2 ในน้ำ จะทำให้เกิดคลอรีน Cl2
ที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้
(ค) แบตเตอรีรถยนต์ใช้โลหะตะกั่วเป็นขั้วลบและใช้ตะกั่วออกไซด์เป็นขั้วบวก
โดยโลหะตะกั่วเป็นตัวให้อิเล็กตรอน
(ง) ผงโซเดียมแอซีเตทใช้ดับเพลิงได้เพราะเมื่อได้รับความร้อนจะให้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
ข้อใดถูกต้อง
1. (ก) และ (ค)
2. (ก) และ (ง)
3. (ข) และ (ค)
4. (ค) และ (ง)
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
17
33. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
(ก) แก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ
และมีเทน
(ข) บรรยากาศที่มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิด
ฝนกรดได้
(ค) กำหนดให้โคบอลต์-60 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งอายุ 5 ปี และปริมาณที่ไม่
เป็นอันตรายต้องไม่เกิน 0.50 กรัม ถ้ามีโคบอลต์-60 น้ำหนัก 32 กรัม จะต้อง
เก็บไว้ในภาชนะปิดที่ป้องกันรังสีได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี ก่อนนำไป
ทำลายจึงจะไม่เป็นอันตราย
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. (ก) และ (ข)
2. (ก) และ (ค)
3. (ข) และ (ค)
4. (ก) (ข) และ (ค)
34. ตะกรันในกาต้มน้ำไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อใด
1. CaCO3 ละลายน้ำได้น้อย
2. การสะสมของตะกอน CaCO3
3. กาที่ใช้ต้มน้ำทำด้วยโลหะ
4. น้ำที่ใช้ต้มเป็นน้ำกระด้าง
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
18
35. ปฏิกิริยาของแผ่นโลหะอลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม กับสารละลายกรดซัลฟิวริก
เข้มข้น 0.10 โมลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่ 25 oC ทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น
ดังสมการ
2Al(s) + 3H2SO4(aq) Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g)
การปรับการทดลองตามข้อใดจะทำให้อัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนลดลงจากเดิม
1. ทำปฏิกิริยาที่ 35 oC
2. เติมน้ำลงไป 10.0 มิลลิลิตร
3. ใช้กรดที่มีความเข้มข้น 0.12 โมลาร์
4. ใช้ผงโลหะอลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
19
36. การทดลองใส่น้ำบริสุทธ์ในบีกเกอร์ (A) และใส่น้ำหวานในบีกเกอร์ (B) ที่เหมือนกัน
ทุกประการจนเต็ม แล้วนำบีกเกอร์ทั้งสองวางในสภาพแวดล้อมเดียวกันและไม่มีลมพัด
วัดอุณหภูมิและมวลของน้ำที่ลดลงในหน่วยกรัม (g) ทุกๆ ชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ได้ผลดังนี้
บีกเกอร์ มวล (g)ที่ลดลง
เริ่มต้น ชม.ที่ 1 ชม.ที่ 2 ชม.ที่ 3 ชม.ที่ 4 ชม.ที่ 5 ชม.ที่ 6
(A) – 0.50 0.75 0.90 1.10 1.29 1.29
(B) – 0.30 0.50 0.70 0.80 0.83 0.83
อุณหภูมิ (oC) 19 22 24 27 30 31 31
กำหนดปัจจัยที่ให้พิจารณาดังนี้
(ก) ความชื้นในอากาศ
(ข) อุณหภูมิของอากาศ
(ค) ปริมาณน้ำตาลในน้ำ
(ง) ขนาดของปากบีกเกอร์
จากผลการทดลองข้างต้น ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการระเหยของน้ำเป็นไปตามข้อใด
1. (ก) และ (ค)
2. (ข) และ (ค)
3. (ค) และ (ง)
4. (ข) (ค) และ (ง)
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
20
37. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. สูตรโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่เล็กที่สุดที่มีโครงสร้างเป็นโซ่ที่มีกิ่งสาขา
คือ C4H10
2. สารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวมีโครงสร้างได้เฉพาะที่เป็นโซ่ ซึ่งอาจเป็นโซ่ตรงหรือโซ่
ที่มีกิ่งสาขาก็ได้
3. น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 มีการเผาไหม้ที่ให้
พลังงานเท่ากัน
4. ค่าออกเทนของนอร์มอลเฮปเทนมีค่าเป็น 0 แสดงว่าการเผาไหม้ของนอร์มอล
เฮปเทน ให้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับไอโซออกเทนที่มีค่าออกเทนเป็น 100
38. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สธรรมชาติไม่ทำให้เกิดแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
2. ควันสีดำที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์คือแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์
3. เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่พัฒนาเพื่อใช้ทดแทนปิโตรเลียมจัดเป็นทั้งพลังงานทางเลือก
และเป็นพลังงานสะอาดเพราะไม่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมลภาวะในอากาศ
4. การเผาไม้ซึ่งมีเซลลูโลสทำให้ได้ถ่านไม้ เขียนเป็นสมการเคมีคือ
Cn(H2O) n → nCO2 + nH2O
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
21
39. การเผาไหม้ของเอทานอลให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันเบนซินในปริมาตรที่เท่ากัน และ
เอทานอลมีค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันเบนซิน ถ้าใช้รถคันเดียวกัน เติมน้ำมันเท่ากัน
แล้วขับบนเส้นทางและสภาพถนนเดียวกัน จะได้ผลตามข้อใด
1. การใช้แก๊สโซฮอล์จะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าใช้เบนซิน แต่เครื่องยนต์ทำงานได้
ดีกว่า
2. การใช้แก๊สโซฮอล์จะวิ่งได้ระยะทางมากกว่าใช้เบนซิน และเครื่องยนต์ทำงานได้
ดีกว่า
3. การใช้เบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ได้ผลเหมือนกันทั้งระยะทางและการทำงานของ
เครื่องยนต์
4. การใช้แก๊สโซฮอล์จะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าใช้เบนซิน ส่วนเครื่องยนต์ทำงานได้
เหมือนกัน
40. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ยางวัลคาไนซ์ที่ใช้ทำยางรถยนต์จัดเป็นเทอร์มอพลาสติก
2. พันธะที่เชื่อมระหว่างมอนอเมอร์ในไนลอนเป็นพันธะเอไมด์
3. ไนลอน-66 เป็นเส้นใยพอลิเมอร์ประกอบด้วยมอนอเมอร์ 66 หน่วย
4. ขวดพลาสติกที่ทำจากพอลิเอทิลีนมีสูตรโครงสร้างเป็น
CH
2
H2
C
CH
2
H2
C
CH
2
H2
C
n
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
22
41. ข้อใดจับคู่ของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ได้ถูกต้อง
มอนอเมอร์ พอลิเมอร์
1. ไอโซพรีน ยางพารา
2. เอมีน พอลิเอไมด์
3. กรดอะมิโน ดีเอ็นเอ
4. แลกโตส กาแลกโตส
42. กำหนดให้มีหลอดทดลอง 3 หลอดที่มีสารผสมต่างกันดังนี้
หลอดที่ 1 น้ำตาลทราย 1 กรัมในน้ำ 9 กรัม
หลอดที่ 2 น้ำตาลทราย 1 กรัมในน้ำ 9 กรัม และเติม HCl ลงไปเล็กน้อย
หลอดที่ 3 กลูโคส 1 กรัมในน้ำ 9 กรัม
เมื่อนำหลอดทั้งสามไปทำปฏิกิริยาต่อไป ผลที่ได้เป็นข้อใด
1. เมื่อนำหลอดที่ 1 มาหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไป แล้วนำไปต้มจะมีปฏิกิริยา
เกิดขึ้น
2. เมื่อนำหลอดที่ 2 ไปต้ม จะได้แต่น้ำตาลฟรักโตสที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้น
3. เมื่อนำหลอดที่ 3 มาหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไป แล้วนำไปต้มจะได้ตะกอนสี
ส้มแดงมากที่สุด
4. เมื่อนำหลอดที่ 2 มาหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไปแล้วนำไปต้ม จะได้ตะกอนสี
ส้มแดงที่มีน้ำหนักเท่ากับที่เกิดจากหลอดที่ 3 พอดี
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
23
43. ข้อใดถูกต้อง
1. การทำสบู่นิยมนำไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์มาต้มกับกรด
2. สบู่สมุนไพร แชมพูสระผม และโลชั่นบำรุงผิวต่างก็มีส่วนผสมที่ทำมาจากไขมัน
ทั้งสิ้น
3. ไนโตรซามีนใช้ใส่ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เพื่อให้มีสีแดง แต่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคเพราะเป็นสารก่อมะเร็ง
4. นิวคลีโอไทด์ที่เป็นมอนอเมอร์ของ RNA มีโครงสร้างดังนี้
O
CH2
H
OH
H
OH
H
H
HO
N
เบส
44. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ไกลโคเจนไม่ละลายน้ำแต่เซลลูโลสละลายในน้ำได้เล็กน้อย
2. มอลเทสเป็นเอนไซม์ที่สลายน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคสและฟรักโทส
3. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสที่ทำให้เกิดไกลโคเจนจะทำให้มีน้ำเกิดขึ้นด้วย
4. ฟรักโทสและไรโบสมีสูตรโมเลกุลหมือนกันและมีโครงสร้างเป็นวงขนาด 5 อะตอม
เหมือนกัน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
24
45. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรี
กำหนดให้ การเคลื่อนที่ทุกข้อ ไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ่ง
3. ยิงลูกปืนจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริงในแนวดิ่งซึ่งตรึงไว้กับเพดาน ดันถุงทรายขึ้นแล้วปล่อย
46. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ่งบนพื้น ส่วนวัตถุ B ซึ่งมีมวลเท่ากัน
กำลังตกลงสู่พื้นโลก ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ และกำหนดให้ทั้ง A และ B
อยู่ในบริเวณที่ขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตัน/กิโลกรัม
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. วัตถุทั้งสองมีน้ำหนักเท่ากัน
2. วัตถุทั้งสองมีอัตราเร่งในแนวดิ่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที2
3. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
25
47. จากแผนภาพแสดงลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กสองแท่ง
ข้อใดบอกถึงขั้วแม่เหล็กที่ตำแหน่ง A, B, C และ D ได้ถูกต้อง
1. A และ C เป็นขั้วเหนือ B และ D เป็นขั้วใต้
2. A และ D เป็นขั้วเหนือ B และ C เป็นขั้วใต้
3. B และ C เป็นขั้วเหนือ A และ D เป็นขั้วใต้
4. B และ D เป็นขั้วเหนือ A และ C เป็นขั้วใต้
A B
C D
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
26
D C
A
48. บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอซึ่งมีทิศพุ่งออกตั้ง
ฉากกับกระดาษดังรูป
ข้อใดต่อไปนี้ที่จะทำให้อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เบนเข้าหาด้าน AB ได้
1. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AD
2. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน BC ในทิศตั้งฉากกับเส้น BC
3. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในแนวขนานกับเส้น AC
4. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน DC ในแนวขนานกับเส้น DB
49. วางอนุภาคอิเล็กตรอนลงในบริเวณซึ่งมีเฉพาะสนามไฟฟ้าที่มีทิศไปทางขวาดังรูป
อนุภาคอิเล็กตรอนจะมีการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด
1. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนขึ้นข้างบน
2. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนลงข้างล่าง
3. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางขวา
4. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางซ้าย
สนามไฟฟ้า
⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅
B
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
27
50. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในข้อใดที่เมื่อนำไปวางใน
สนามไฟฟ้าแล้วจะมีแรงไฟฟ้ากระทำ
1. นิวตรอน
2. โปรตอนและนิวตรอน
3. โปรตอนและอิเล็กตรอน
4. โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
51. แรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นแรงประเภทเดียวกันกับแรงที่ทำให้ลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลก
1. แรงที่ทำให้ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก
2. แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้
3. แรงที่ทำให้โปรตอนหลายอนุภาคอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้
4. แรงที่ทำให้ป้ายแม่เหล็กติดอยู่บนฝาตู้เย็น
52. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
1. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
2. การตกลงตรงๆ ในแนวดิ่ง โดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
4. การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทาน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
28
53. รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางที่รถยนต์คันนี้
แล่นได้ในเวลา 6 นาทีเป็นไปตามข้อใด
1. 0.3 กิโลเมตร
2. 2.0 กิโลเมตร
3. 3.3 กิโลเมตร
4. 120 กิโลเมตร
54. เด็กคนหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั้นก็หันกลับ
แล้ววิ่งเป็นเส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็วเฉลี่ย
ของเด็กคนนี้เป็นไปตามข้อใด
1. 3.5 เมตรต่อวินาที
2. 3.6 เมตรต่อวินาที
3. 6.0 เมตรต่อวินาที
4. 7.0 เมตรต่อวินาที
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
29
55. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุ้มให้แกว่งเป็นวงกลม โดยเส้นเชือกทำ
มุมคงตัวกับแนวดิ่ง
2. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ดึงลูกตุ้มออกมาจนเชือกทำมุมกับแนวดิ่งเล็กน้อย
แล้วปล่อยมือ
3. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกด้านของสปริงไว้ ดึงวัตถุให้สปริงยืด
ออกเล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
4. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกด้านของสปริงไว้ ดึงวัตถุให้สปริงยืดออก
เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
56. ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุ
เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งสูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรูป แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้
ที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
1. แรงดึงเชือก
2. น้ำหนักของวัตถุ
3. แรงดึงเชือกบวกกับน้ำหนักของวัตถุ
4. ที่ตำแหน่งนั้น แรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
30
57. เตะลูกบอลออกไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรูป และกำหนดให้ทิศขึ้น
เป็นบวก
กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรง
ต้านอากาศ
1. 2. 3. 4.
58. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
1. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว
เวลา
ความเร่ง
เวลา
ความเร่ง
เวลา
ความเร่ง
เวลา
ความเร่ง
0 0 0 0
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
31
59. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลทำให้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงได้
1. ลดความถี่
2. เพิ่มความยาวคลื่น
3. เพิ่มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
60. สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การเลี้ยวเบน
4. การแทรกสอด
61. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ค้างคาวอาศัยคลื่นเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อ
2. สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ในย่านอัลตราโซนิกได้
3. เสียงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้
ยิน
4. คลื่นเสียงในย่านอัลตราโซนิกสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
32
62. เครื่องโซนาร์ในเรือประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่งสัญญาณลง
ไปเป็นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในน้ำเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที
ทะเลมีความลึกเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
63. คลื่นใดในข้อต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นอินฟราเรด
3. คลื่นไมโครเวฟ
4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น
64. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน
1. มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน
2. มีเลขมวลเท่ากัน
3. มีเลขอะตอมเท่ากัน
4. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
33
65. ธาตุหรือไอโซโทปในข้อใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นที่
ดวงอาทิตย์
1. ไฮโดรเจน
2 ดิวเทอเรียม
3. ทริเทียม
4. ฮีเลียม
66. รังสีในข้อใดใช้สำหรับฉายฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือทางการแพทย์
1. รังสีแกมมา
2. รังสีบีตา
3. รังสีอินฟราเรด
4. รังสีแอลฟา
67. ลักษณะที่โดดเด่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของมหาสมุทรแอตแลนติก
คือข้อใด
1. การเกิดขึ้นของเทือกเขากลางมหาสมุทรที่ทอดโค้งไปตามแนวของทวีป
2. การชนกันของแผ่นธรณีภาคภาคพื้นมหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นมหาสมุทร
3. การเกิดขึ้นของวงแหวนแห่งไฟรอบมหาสมุทร
4. การเกิดเกาะเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟที่กระจายตัวอยู่ทั่วมหาสมุทร
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
34
68. เครื่องมือในข้อใดที่ใช้ตรวจวัดความไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว
1. ริกเตอร์สเกล
2. เมอร์คัลลีกราฟ
3. ไซสโมกราฟ
4. เครื่องวัดจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
69. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลื่นสึนามิไม่ถูกต้อง
1. ความเร็วของคลื่นขึ้นอยู่กับความลึก
2. เป็นคลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่น 80-200 กิโลเมตร
3. ปรากฏการณ์นี้มักเกิดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
4. จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ริกเตอร์ขึ้นไปในมหาสมุทร
70. ข้อใดถูกต้องที่สุด
1. ภูเขาไฟส่วนใหญ่พบบนเกาะที่อยู่ตรงขอบของแผ่นธรณีภาค แผ่นดินไหวขนาด
ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดในแผ่นดินที่อยู่ตรงกลางของแผ่นธรณีภาค
2. ภูเขาไฟและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มักเกิดตามแนวขอบของแผ่นธรณีภาค
3. ภูเขาไฟส่วนใหญ่เกิดตรงใจกลางของแผ่นธรณีภาคและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มัก
เกิดตามแนวขอบของแผ่นธรณีภาค
4. ทั้งภูเขาไฟและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มักเกิดในภูมิอากาศเขตร้อนใกล้กับแผ่น
ธรณีภาค
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
35
71. วิธีการในข้อใดที่ไม่สามารถบอกอายุของซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ได้
1. การเปรียบเทียบอายุกับชั้นหินที่พบซากนั้น
2. การใช้ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี
3. การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในซากดึกดำบรรพ์
4. การวิเคราะห์ปริมาณของคาร์บอน-14 ในซากดึกดำบรรพ์
72. ภาคใดของประเทศไทยที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์มากที่สุด
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ภาคเหนือ
3. ภาคใต้
4. ภาคกลาง
73. แรงในข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นปัจจัยทำให้กลุ่มหมอกก๊าซเกิดการยุบตัวเพื่อเป็นดาว
1. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า
2. แรงนิวเคลียร์
3. แรงโน้มถ่วง
4. แรงสู่ศูนย์กลาง
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
36
74. ดาวฤกษ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีอุณหภูมิผิวสูงสุด
1. ดาวที่มีสีส้มแดง
2. ดาวที่มีสีส้ม
3. ดาวที่มีสีแดง
4. ดาวที่มีสีเหลือง
75. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์
1. หมุนรอบโลกในเวลาเท่ากับที่หมุนรอบดวงอาทิตย์
2. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบโลก
3. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเอง
4. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์
76. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็นส่วนประกอบของระบบสุริยะ
1. ดาวหางฮัลเลย์
2. พลูโต
3. ดาวเคราะห์น้อย
4. ดาวลูกไก่
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
37
77. เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในข้อใดที่ทำให้พบว่าเอกภพมีการขยายตัว
1. การวัดการเลื่อนตำแหน่งของสเปคตรัมจากกาแล็กซี เทียบกับระยะห่างจากโลก
2. ศึกษาโครงสร้างของกาแล็กซี ว่าประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก
3. การสร้างสมการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ
4. การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ โดยใช้การวัดสเปคตรัม
78. ดาวบีเทลจุสอยู่ห่างจากโลกประมาณ 500 ปีแสง ถ้าขณะนี้ดาวนั้นเกิดการระเบิด
(ซูเปอร์โนวา) เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวตามเวลาในข้อใด
1. เห็นทันทีที่เกิด
2. เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี
3. เมื่อเวลาผ่านไป 500 ปี
4. เมื่อเวลาผ่านไป 500 ปีแสง
79. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ชื่ออะไร
1. ธีออส
2. แลนแซท
3. ไทยคม 1A
4. ไทยคม 4
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ หน้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
38
80. ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของดาวเทียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
1. กำหนดพิกัดของตำแหน่งต่างๆ บนพื้นโลก
2. รวมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วส่งมายังโลก
3. ช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม พายุ
4. ค้นหาแหล่งทรัพยากรที่มีค่า เช่น ทองคำ น้ำมัน

รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
2
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากก0ว่า 0
(ข) มีจำนวนอตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 0
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
2. ค่าของ
1 2
( 2)2 8 2 2
32
⎛ + ⎞
− + ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ⎠
เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. -1
2. 1
3. 3
4. 5
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
3
3. กำหนดให้ค่าประมาณที่ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ของ 3 และ 5
คือ 1.732 และ 2.236 ตามลำดับ
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) 2.235 +1.731≤ 5 + 3 ≤ 2.237 +1.733
(ข) 2.235 −1.731≤ 5 − 3 ≤ 2.237 −1.733
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
4
4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) สมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของจำนวนจริงกล่าวว่า สำหรับจำนวนจริง
a จะมีจำนวนจริง b ที่ b + a = 0 = a + b
(ข) สมบัติการมีอินเวอร์สการคูณของจำนวนจริงกล่าวว่า สำหรับจำนวนจริง
a จะมีจำนวนจริง b ที่ ba =1 = ab
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
5
5. ให้ a และ b เป็นจำนวนตรรกยะที่แตกต่างกัน
ให้ c และ d เป็นจำนวนอตรรกยะที่แตกต่างกัน
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) a − b เป็นจำนวนตรรกยะ
(ข) c − d เป็นจำนวนอตรรกยะ
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
6. พิจารณาสมการ x − 7 = 6 ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
1. คำตอบหนึ่งของสมการมีค่าระหว่าง 10 และ 15
2. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการมีค่าเท่ากับ 14
3. สมการนี้มีคำตอบมากกว่า 2 คำตอบ
4. ในบรรดาคำตอบทั้งหมดของสมการ คำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่า 3
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
6
7. จากรูป
A 21o B
C
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. sin 21o = cos 69o
2. sin 21o = cos 21o
3. cos 21o = tan 21o
4. tan 21o = cos 69o
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. sin 30o < sin 45o
2. cos30o < cos 45o
3. tan 45o < cot 45o
4. tan 60o < cot 60o
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
7
9. กำหนดให้ตาราง A ตาราง B และตาราง C เป็นตารางหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุมขนาดต่างๆ ดังนี้
ตาราง A ตาราง B ตาราง C
θ sin θ θ cos θ θ tanθ
40o 0.643 40o 0.766 40o 0.839
41o 0.656 41o 0.755 41o 0.869
42o 0.669 42o 0.743 42o 0.900
ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก มุม C มีขนาด 41o และ
ส่วนสูง BX ยาว 1 หน่วย แล้ว
A
B
C
X
ความยาวของส่วนของเส้นตรง AX เป็นดังข้อใดต่อไปนี้
1. ปรากฏอยู่ในตารางตาราง A
2. ปรากฏอยู่ในตารางตาราง B
3. ปรากฏอยู่ในตารางตาราง C
4. ไม่ปรากฏอยู่ในตาราง A, B และ C
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
8
10. ให้ A เป็นเซตจำกัด และ B เป็นเซตอนันต์
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
1. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ A
2. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ B
3. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ A
4. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ B
11. พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับ 2,5,10,17,26,…. โดยการให้เหตุผล
แบบอุปนัย พจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้
1. 145 2. 121
3. 101 4. 84
12. กำหนดให้ A ={1,2} และ B ={a,b} คู่อันดับในข้อใดต่อไปนี้
เป็นสมาชิกของผลคูณคารท์ ีเชียน A× B
1. (2,b) 2. (b,a)
3. (a,1) 4. (1,2)
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
9
13. ให้ A = {1,99} ความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน
1. เท่ากับ
2. ไม่เท่ากับ
3. หารลงตัว
4. หารไม่ลงตัว
14. จากความสัมพันธ์ r ที่แสดงด้วยกราฟดังรูป
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. r เป็นฟังก์ชันเพราะ (1,1),(2,2) และ (3,3) อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
2. r เป็นฟังก์ชันเพราะมีจำนวนจุดเป็นจำนวนจำกัด
3. r ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมีจุด (3,3) และ (3,−1) อยู่บนกราฟ
4. r ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมีจุด (1,1) และ (−1,1) อยู่บนกราฟ
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
10
15. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนของฟังก์ชัน
1
2 1
2 3 2 2 −

+
+ +
=
x
x
x x
y x
1. -2 2. -1
3. 0 4. 1
16. ค่าของ a ที่ทำให้กราฟของฟังก์ชัน y = a(2x ) ผ่านจุด (3,16)
คือข้อใดต่อไปนี้
1. 2 2. 3
3. 4 4. 5
17. ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบางพจน์เท่ากับ 40
1. n 1 2 a = − n
2. n 1 2 a = + n
3. n 2 2 a = − n
4. n 2 2 a = + n
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
11
18. กำหนดให้ a1,a2 ,a3 เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ 1 a = 2 และ 3 a = 200
ถ้า 2 a คือค่าในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่าวคือข้อใด
1. -20
2. -50
3. 60
4. 100
19. ในการสำรวจความชอบในการดื่มชาเขียวและกาแฟของกลุ่มตัวอย่าง 32 คน
พบว่า ผู้ชอบดื่มชาเขียวมี 18 คน ผู้ชอบดื่มกาแฟมี 16 คน ผู้ไม่ชอบดื่มชาเขียว
และไม่ชอบดื่มกาแฟมี 8 คน จำนวนคนที่ชอบดื่มชาเขียวอย่างเดียวเท่ากับข้อใด
ต่อไปนี้
1. 6 คน
2. 8 คน
3. 10 คน
4. 12 คน
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
12
20. กำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้
เหตุ
(ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอากาศดี
(ข) เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดี
ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล
1. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
2. นราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
3. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
4. นราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
21. ต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพื้นที่ 65 ตารางวา โดยด้านยาว
ของที่ดินยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา จะต้องใช้รั้วที่มีความยาวเท่ากับ
ข้อใดต่อไปนี้
1. 30 วา 2. 36 วา
3. 42 วา 4. 48 วา
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
13
22. เมื่อเขียนกราฟของ y = ax2 + bx + c โดยที่ a ≠ 0 เพื่อหาคำตอบของสมการ
ax2 + bx + c = 0 กราฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าสมการไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง
1. 2.
3. 4.
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
14
23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มี 100 พจน์
1. 1+ 3+ 5 +…+ (2n −1) +…+199
2. 1 1 1 … 1 … 1
3 5 (2n 1) 199
+ + + + + +

3. 1+ 2 + 4 +…+ (2n−1) +…+ 2199
4. 2 1 5199
1
5
1
3125
1
125
1
5
1 + + + + + + − L L n
24. ค่าของ 1 + 6 + 11 + 16 + ……. + 101 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 970
2. 1020
3. 1050
4. 1071
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
15
25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
1. สถิติเชิงพรรณนาคือสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นที่มุ่งอธิบายลักษณะ
กว้างๆ ของข้อมูล
2. ข้อมูลที่เป็นหมายเลขที่ใช้เรียกสายรถโดยสารประจำทางเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
4. ข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมจากรายงานต่างๆ ที่ได้จากหน่วยงานราชการเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ
26. ส่วนสูงของพี่น้อง 2 คน มีพิสัยเท่ากับ 12 เซนติเมตร
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 171 เซนติเมตร
ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่ง
1. 167 เซนติเมตร
2. 172 เซนติเมตร
3. 175 เซนติเมตร
4. 177 เซนติเมตร
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
16
27. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย
4, 9, 2, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 4
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต < ฐานนิยม < มัธยฐาน
2. ฐานนิยม < มัธยฐาน < ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
3. ฐานนิยม < ค่าเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐาน
4. มัธยฐาน < ฐานนิยม < ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
28. ความสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 10 คน เป็นดังนี้
155, 157, 158, 158, 160, 161, 161, 163, 165, 166
ถ้ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ซึ่งมีความสูง 158 เซนติเมตร แล้ว
ค่าสถิติใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2. มัธยฐาน
3. ฐานนิยม
4. พิสัย
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
17
29. การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
1. ลักษณะของข้อมูล
2. วิธีจัดเรียงลำดับข้อมูล
3. จุดประสงค์ของการนำไปใช้
4. ข้อดีและข้อเสียของค่ากลางแต่ละชนิด
30. ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 20 มัธยฐานเท่ากับ 25
และฐานนิยมเท่ากับ 30
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบ้ทางซ้าย
2. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบ้ทางขวา
3. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายแบบสมมาตร
4. ไม่สามารถสรุปลักษณะการกระจายของข้อมูลได้
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
18
31. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
10, 5, 6, 9, 12, 15, 8, 18
ค่าของ 80 P ใกล้เคียงกับข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
1. 15.1
2. 15.4
3. 15.7
4. 16.0
32. ในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดต่อไปนี้ทำให้เห็น
การกระจายของข้อมูลได้ชัดเจนน้อยที่สุด
1. ตารางแจกแจงความถี่
2. แผนภาพต้น-ใบ
3. ฮิสโทแกรม
4. การแสดงค่าสังเกตทุกค่า
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
19
33. จากการสอบถามเยาวชนจำนวน 12 คน ว่าเคยฟังพระธรรมเทศนามาแล้ว
จำนวนกี่ครั้ง ปรากฏผลดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
มัธยฐานของข้อมูลนี้คือข้อใด
1. 3 ครั้ง 2. 3.25 ครั้ง
3. 3.5 ครั้ง 4. 4 ครั้ง
34. ข้อต่อไปนี้มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการตัดสินใจโดยใช้สถิติ ยกเว้นข้อใด
1. ข้อมูล
2. สารสนเทศ
3. ข่าวสาร
4. ความเชื่อ
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
20
35. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) การทดลองสุ่มเป็นการทดลองที่ทราบว่าผลลัพธ์อาจเป็นอะไรได้บ้าง
(ข) แต่ละผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
36. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีรถโรงเรียน 3 คัน นักเรียน 9 คน กำลังเดินไปขึ้นรถโรงเรียน
โดยสุ่ม ความน่าจะเป็นที่ไม่มีนักเรียนคนใดขึ้นรถคันแรกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1.
9 1
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
2.
9 2
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
3.
3 1
9
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
4.
3 2
9
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
21
37. ในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยประธานฝ่ายชาย 1 คน
ประธานฝ่ายหญิง 1 คน กรรมการฝ่ายชาย 1 คน และกรรมการฝ่ายหญิง 1 คน
จากผู้สมัครชาย 4 คน และหญิง 8 คน มีวิธีการเลือกคณะกรรมการได้กี่วิธี
1. 168 วิธี
2. 324 วิธี
3. 672 วิธี
4. 1,344 วิธี
38. มาลีต้องการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทางผ่านไปยังเมือง B
ก่อนจากเมือง A ไปเมือง B มาลีสามารถเลือกเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือ
เครื่องบินได้ แต่จากเมือง B ไปเมือง C สามารถเดินทางไปทางเรือ รถยนต์
รถไฟ หรือเครื่องบิน ข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนวิธีในการเดินทางจากเมือง A
ไปยังเมือง C ที่จะต้องเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวน 1 ครั้ง
1. 5 2. 6
3. 8 4. 9
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ หน้า
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 – 13.30 น.
22
39. โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องว่างชั้นที่หนึ่ง 15 ห้อง ชั้นที่สอง 10 ห้อง ชั้นที่สาม 25 ห้อง
ถ้าครูสมใจต้องการเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้โดยวิธีสุ่มแล้ว ความน่าจะเป็นที่ครูสมใจ
จะได้เข้าพักห้องชั้นที่สองของโรงแรมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 1
10 2. 1
5
3. 3
10 4. 1
2
40. ในการหยิบบัตรสามใบ โดยหยิบทีละใบจากบัตรสี่ใบ ซึ่งมีหมายเลข 0, 1, 2 และ
3 กำกับ ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของตัวเลขบนบัตรสองใบแรกน้อยกว่า
ตัวเลข บนบัตรใบที่สามเท่ากับข้อใด
1. 1
4 2. 3
4
3. 1
2 4. 2
3

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา
๑. ครูประจำชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม
๒. คำว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคำประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก
๓. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึ้น ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก
๔. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้
เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทย
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๒ – ๕
ก. จะหาจันทน์กฤษณานั้นหายาก
ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน
ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน
ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา
๒. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
๔. ข้อใดมีอักษรกลางน้อยที่สุด
๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
หน้า ๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
๑. ข้อ ก
๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค
๔. ข้อ ง
๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ
๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ
๒. คนที่ทำความผิดก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตำรวจจับได้
๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทำให้ฉันตกใจไม่หาย
๔. ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดื่นๆ จะไม่ปลอดภัย
๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง
๑. แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย
๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี
๓. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ
๔. ฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกต่ำ ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก
๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่
๑. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง
๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
๓. ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้
๔. น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว น้ำเหลือง
หน้า ๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙. ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์
ญี่ปุ่นได้ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบ
มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว
๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ
๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ
๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย
๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ์
๒. อรรถศาสตร์ สัญประกาศ
๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ
๔. มุนินทร์ คุรุภัณฑ์
๑๑. ข้อใดไม่มีคำสมาส
๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
๒. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา
๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร
๔. เร่งพลโยธาพานรินทร์ เร่งรัดหัสดิน
๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด
๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา
๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็น
๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน
๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
หน้า ๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
๑. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม
๒. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล
๓. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์
๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส
๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้
๑. ชนิดของคำ
๒. ตัวอย่างการใช้คำ
๓. คำที่เขียนต่างไป
๔. คำอธิบายศัพท์
๑๕. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมภาษาต่างประเทศกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม์
๑. ๗ คำ
๒. ๘ คำ
๓. ๙ คำ
๔. ๑๐ คำ
ตะปู น. สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน
สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก
หน้า ๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
๑. ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน
๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด
๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม
๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้
๑๗. ข้อใดมีศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
๑. อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์
๒. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์
๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี
๔. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์
๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี
๓. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บ้านก็ยังไม่ยอมซื้อ
๔. เขานัดกับฉันหลายครั้งแล้ว แต่มีอันต้องแคล้วคลาดกันทุกที
๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา
๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว
๔. กองทหารกำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า ๓ วันแล้ว
หน้า ๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๐. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ (นับคำซ้ำ)
น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย
๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ
๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ
๓. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ
๔. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ
๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
๑. คุณปู่เหลาไม้เรียวไว้หลายกิ่ง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก
๒. ในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเรามีไม้ลื่นให้เด็กๆ เล่นหลายชุด
๓. วันจันทร์ให้นักเรียนนำไม้อัดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้
๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว
๒๒. ข้อความต่อไปนี้มีคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
กิจกรรมนั้นเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตั้งขึ้นสำหรับรับ
นักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์
และเปลี่ยนบรรยากาศ
๑. นาม ๗ คำ กริยา ๘ คำ
๒. นาม ๖ คำ กริยา ๘ คำ
๓. นาม ๗ คำ กริยา ๗ คำ
๔. นาม ๖ คำ กริยา ๖ คำ
หน้า ๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว
๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ำตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน
๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ำตาลฟรักโทส
มากเกินไป
๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว
๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหาร
กลุ่มแป้ง
๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
๒. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสื่อสาร
มากมาย
๓. ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยู่ในธุรกิจหลายประเภท
๔. ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมุม
ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งนั้น
๒๕. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
๑. หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
๓. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ
๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
หน้า ๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒๖. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา
๒. สาววัยรุ่นบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ที่ข้อเท้า
๓. ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น
๔. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่องเครื่องบินตก
๒๗. ข้อใดใช้ภาษากำกวม
๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
๓. ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
๔. เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขั้นตอน
๒๘. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุ่ม
๑. ปากว่าตาขยิบ
๒. ปากเหยี่ยวปากกา
๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
๒๙. สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
“ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนั้น มีแต่ผลเสีย
เหมือนเธอ …………………………….”
๑. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
๒. เอาทองไปรู่กระเบื้อง
๓. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
หน้า ๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๐. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. แม่ของฉันถูกลอตเตอรี่บ่อย
๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก
๓. ก้องภูมิใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์
๔. คนที่ถูกผึ้งจำนวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก
๓๑. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ
๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
๔. ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน
๓๒. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา………………..โดยรถพระที่นั่งจาก
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไป………………..ในงาน “มัดหมี่มัดใจเด็ก”
ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา
๑. เสด็จ ทรงเป็นประธาน
๒. เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธาน
๓. เสด็จฯ เป็นประธาน
๔. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
หน้า ๑๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๓. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น
๑. ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชื่อมั่นต่างชาติ
๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด
๓. สินค้าโภคภัณฑ์ร่วงระนาว นักเก็งกำไรหงอย
๔. ผิดคาดตลาดหุ้นอเมริกันพุ่งทะยานกว่า ๔๘๐ จุด
๓๔. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผู้ทรงอุสุภราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์
สี่กรทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทรเ์ รืองรงค์
๑. กาพย์
๒. กลอน
๓. โคลง
๔. ฉันท์
๓๕. ข้อความต่อไปนี้ขาดข้อมูลใดเกี่ยวกับเทศกาลอาหาร
ลิ้มลองความอร่อยอย่างหลากหลายของ “เมี่ยงหลากรส” เช่น เมี่ยงผักโขม
เมี่ยงปลาดุก และอีกมากมาย ที่ห้องอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง
ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน
๑. สถานที่จัดงาน
๒. เวลาที่แน่นอน
๓. ชื่องาน
๔. ตัวอย่างอาหาร
หน้า ๑๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน
ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกัน ความคิด
ต่างกันไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์
๑. การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี
๒. ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน
๓. ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา
๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง
๓๗. คุณสุชัยบอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตั้งก๊าซเอ็นจีวี แต่กลัวจะมี
ปัญหาอื่นๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของคุณได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานโดยคนติดตั้งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มีปัญหาอื่นๆ
ตามมา”
ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย
๑. อย่าเพิ่งกลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตั้ง
๒. ไม่มีปัญหา ถ้าผู้เชี่ยวชาญติดตั้งให้ตามมาตรฐาน
๓. อย่าลังเลใจ เชิญติดตั้งได้ทันที
๔. ไม่มีปัญหา แต่ต้องให้เราติดตั้งให้
หน้า ๑๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓๘. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัว ยังคงอยากได้อะไรที่มากขึ้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง
เกียรติยศชื่อเสียง หรือความรัก และก็มักจะไม่ได้ดังใจนึก ความทุกข์ก็ยิ่งมีมากขึ้น
ตามวัยที่มากขึ้นด้วย
๑. คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ย่อมมีความอยากได้มากขึ้นตามวัย
๒. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข์
๓. คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ
๔. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ
๓๙. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
วันนี้ได้รับคำสั่งให้ย้ายที่นั่งทำงานไปอยู่ใกล้ๆ เจ้านาย คงต้องเหนื่อยแน่เลย
ถ้าต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาทำงาน
๑. ผู้พูดกลัวเจ้านาย
๒. ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก
๓. ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ
๔. ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน
หน้า ๑๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสำหรับ ๔ โรคที่ใกล้ตัวคน
เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเครียด และโรคภูมิแพ้
๑. คนกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งเป็นโรคอ้วน
๒. คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเครียดได้ง่าย
๓. คนกรุงเทพฯ เป็นคนที่มีโรคมากกว่าคนเมืองอื่น
๔. ผู้คนมักเป็นโรคภูมิแพ้เพราะความแออัดในเมืองกรุง
๔๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
คุณแม่มักพูดเสมอว่ามีเพื่อนดี ทุกคนมีน้ำใจ เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน คุณแม่พบปะ
สังสรรค์ นัดกินข้าวกับเพื่อนๆ เป็นประจำ ยิ่งต่างคนต่างเกษียณแล้วก็มีเวลาว่าง
มากขึ้น
๑. แม่เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๒. เพื่อนของแม่ไม่ต้องทำงานประจำ
๓. แม่ไปทัศนาจรกับเพื่อนๆ บ่อยๆ
๔. เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน
หน้า ๑๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
โลกมีลักษณะคล้าย หนังสือ
อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้
เริ่มท่องเที่ยวนั่นคือ เริ่มอ่าน
เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เรื่องรู้ต่างกัน
๑. ส่งเสริมให้รักการอ่าน
๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
๓. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว
๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๔๓. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้
เส้นใยอาหารหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ร่างกาย มีอยู่มากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและ
ชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึง
ควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทาน
ผลไม้สดซึ่งจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดื่มน้ำผลไม้ นอกจากนี้ควรรับประทาน
อาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ
๑. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารที่มีไฟเบอร์จำนวนมาก
๒. อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้
๓. แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง
๔. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้
หน้า ๑๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๔๔ – ๔๕
๑) ปัจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอื่นๆ อีก เช่น ใยสับปะรด
กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติ
เหล่านี้มีอยู่มากมายในเมืองไทย เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีง่ายๆ จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น
๔๔. ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒
๒. ส่วนที่ ๒ และ ๓
๓. ส่วนที่ ๓ และ ๔
๔. ส่วนที่ ๑ และ ๔
๔๕. ผู้เขียนมุ่งจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด
๑. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ
๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. อาชีพของชุมชน
หน้า ๑๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
๑) พลาสติกเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน / ๒) ภาชนะพลาสติก
นิยมใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น / ๓) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย
ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น / ๔) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจำนวน
ถึง ๔๖,๐๐๐ ชิ้นต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร
๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒
๒. ส่วนที่ ๑ และ ๓
๓. ส่วนที่ ๒ และ ๔
๔. ส่วนที่ ๓ และ ๔
๔๗. ข้อใดที่ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช่วยให้เรามีของใช้ที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุ่นและทนทาน
ยิ่งขึ้น สามารถทำรูปแบบและสีสันได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที
๑. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๒. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๓. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
๔. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
หน้า ๑๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการ
ที่นิยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนั้น
แต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา
๑. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ
๒. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ
๓. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน
๔. คนที่มีความสามารถอาจรู้สึกด้อยเมื่อขาดคนยกย่อง
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบ ข้อ ๔๙ – ๕๐
ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตรา
การตายมักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น
การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ป้องกันได้ผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน
ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง ส่วนไข้
หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผู้ป่วย
จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย
หน้า ๑๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่
๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้
๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความข้างต้น
๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ
๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ
๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด
๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๕๑ – ๕๓
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดความหายนะ
เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจาก
การทำความร้อนได้มากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขั้วโลกเหนือได้เพราะ
น้ำแข็งละลาย พื้นที่ป่าไม้ในโลกอาจขยายตัวขึ้น ในบางประเทศ เช่น แคนาดา
รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
มากที่สุด คือจะได้รับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่า
หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในประเทศ
เหล่านี้
หน้า ๑๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง
๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ประเทศเหล่านี้ได้รับ
๓. รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
๔. ตัวอย่างประโยชน์ที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รับจากภาวะโลกร้อน
๕๒. ข้อความที่ว่า “หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น”
มีความหมายตามข้อใด
๑. การมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ
๓. เมื่ออากาศอุ่นขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว
ซึ่งกลายเป็นเขตร้อน
๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเมื่ออากาศ
อุ่นขึ้น
๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้
๓. แม้ประเทศเหล่านี้จะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่ก็จะได้ประโยชน์
จากภาวะความร้อนนั้นด้วย
๔. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะเปลี่ยนไป เพราะไม่คุ้นเคยกับการเพาะปลูกพืชผล
ที่อยู่ในเขตร้อนมาก่อน
หน้า ๒๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร
“ก. ทำจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง
ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี
ก. มีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมของงาดำ
ก. ทุกหยดให้คุณค่าทางโภชนาการ”
๑. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๒. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๓. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง
๔. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ
๕๕. การฟังในข้อใดมีจุดมุ่งหมายต่างกับข้ออื่น
๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง
๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด
๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์
หน้า ๒๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๖. วินัยฟังรายการวิทยุ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเรา
ยังมีไม่พอ ต้องมีนั่นมีนี่เสียก่อน แล้วเราจะอิ่มจะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับการสอน
ก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก
สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มีวันเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด” หลังจาก
ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผู้พูดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อ
ความสุขในชีวิต
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด
๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด
๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน
๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ
๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์
๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใช้เมื่อต้องการจะสรุปความเห็น
๑. วันนี้เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร
ตัดสินใจได้แล้ว
๒. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พิจารณา
ในโอกาสต่อไป
๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ
ประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา
๔. การประชุมครั้งนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง
ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น
หน้า ๒๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มีความหมายเชิงตำหนิ
๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน
๒. กระเป๋าใบนี้จะเก๋ทีเดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านี้สักหน่อย
๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ
๔. ฝีมือทำอาหารของคุณทำให้ฉันไม่ต้องหาวิธีลดน้ำหนักเลย
๕๙. ดาราหญิงผู้หนึ่งแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผู้ดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตาม
ตลาดแม่ค้าก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผู้นี้แสดง
สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์
คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง
๑. ยายคนนี้ใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง
๒. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านั้น
๓. แม่ว่าเราเลิกดูละครเรื่องนี้เถอะ คนอะไรร้ายจนทนไม่ไหวแล้ว
๔. ลูกต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นการแสดง ลูกดูเขาแล้วลองคิดดูว่าทำตัวอย่างนั้น
เหมาะไหม
๖๐. จากข้อความต่อไปนี้ คำใดไม่สามารถใช้เป็นคำหลักในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเรื่อง พายุงวงช้าง
พายุงวงช้างมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พายุนาคเล่นน้ำ หรือพวยน้ำ ในท้องถิ่น
บางแห่งเรียกว่า ลมงวง หรือลมหัวกุด
๑. งวงช้าง ๒. พวยน้ำ
๓. ลมงวง ๔. นาคเล่นน้ำ
หน้า ๒๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
๑. แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน เป็นเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดถึง
๒. ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาใช้ ทำให้เปลือกโลกใต้ดินมี
ช่องว่างขึ้นมากมาย
๓. แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ำมือคนมี ๓ อย่างคือ การทดลองระเบิดปรมาณู
ใต้ดิน การกักเก็บน้ำในเขื่อน และการระเบิดเหมืองแร่
๔. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผ่นดินไหว
แต่ละครั้งมีผลกระทบต่อเปลือกโลก
๖๒. รายงานทางวิชาการส่วนใดที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
๑) พริกเป็นสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรู้จักดี / ๒) นักวิจัยพบว่าพริกมีสาร
แคปไซซินสูง สารนี้มีฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการย่อย
และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลังนักวิจัย
ก็พบอีกว่า สารตัวนี้มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทำให้ช่วยลดน้ำหนักตัว
ได้ด้วย
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
หน้า ๒๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๓. ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง
๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ /
๒) ซึ่งการแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ /
๓) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ /
๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
๖๔. ประกาศข้อใดไม่ชัดเจน
๑. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ติดต่อ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐
๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพร้าว ๔๕
ติดต่อนายแพทย์สมชาย
๓. รับสมัครครูมัธยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่
nmt – school @ hotmail.com
๔. บรรยายพิเศษเรื่อง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑
สอบถามและซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา
หน้า ๒๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๕. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
ในการประชุมเพื่อจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคม
ครูภาษาไทย ผู้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม ได้อภิปรายเพื่อ
กำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่างๆ และเสนอให้ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่จัดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ
ของครูภาษาไทย
๑. ผู้เข้าประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ
๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ
๓. ผู้เข้าประชุม รองประธาน คณะกรรมการ
๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ
๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
๑. วัดโบราณแลตะคุ่มๆ อยู่ในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบ
ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน
๒. หมู่บ้านอันไกลโพ้นมีวัดโบราณอยู่ในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพา
กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ
๓. เมืองสามท้าวปรากฏเรื่องราวในตำนานเก่าที่จารไว้ในคัมภีร์ใบลาน ว่าอยู่ไกลไป
ในหุบเขาห่างไกล อันชนต่างเผ่าไม่เคยเข้าไปถึง
๔. เมืองอันใหญ่กว้างเป็นที่ตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่ง
ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับภิกษุจากเมืองใกล้เคียง
หน้า ๒๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๖๗. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด
“โรคอุบัติซ้ำ” เป็นโรคที่กลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึ้นแล้วหายไป
หรือพบหลังจากที่ไม่เคยมีการระบาดในพื้นที่เดิมมาเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าช้าง
ไข้ทรพิษ เป็นต้น
๑. นิยาม ๒. ให้ตัวอย่าง
๓. เปรียบเทียบ ๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น
๖๘. ข้อใดเป็นการบรรยาย
๑. จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร์
ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย
๒. พลพายต่างโล้ตัวอย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุ่งโลดไปในสายน้ำ
อันเชี่ยวกราก
๓. ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ำ ความปราดเปรียวของเรือ
ระดับพระกาฬ และเสียงพากย์อันเร้าระทึก
๔. สายฝนกระหน่ำหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮที่เป็นจังหวะของ
คนดู ผสานกับเสียงฮุยเสียงจ้วงของพลพาย
๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มีความเอาใจใส่หรือความตั้งใจ ก็เหมือน
กับการถ่ายรูปโดยไม่ได้ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชัด
๑. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๓. ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
หน้า ๒๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๐. ข้อใดมีวิธีเสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
๑. วิเชียรชอบอากาศบริสุทธ์ิในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทำงาน
๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก
๓. วิวิธแข็งแรงและรูปร่างดูดีขึ้น เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน
๔. วิธูมีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน
๗๑. สำนวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ปิ้งปลาประชดแมว
๒. เกลียดตัวกินไข่
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสียศีล
๗๒. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
เด็กเก่งเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรม
การเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอีคิวต่ำ
ควบคุมตนเองไม่ได้ รับรู้อารมณ์ตนเองและอารมณ์ผู้อื่นได้ไม่ดีนัก
จึงปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ยาก
๑. เด็กฉลาดจะไม่มีปัญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์
๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสำคัญของสังคม
๓. ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้
๔. เด็กที่ปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม
การเลียนแบบ
หน้า ๒๘
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ – ๗๔
ประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกสนใจขั้นตอนการผลิตสินค้ามากขึ้น โดยใช้มาตรการที่
ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้นำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซัง
หรือฟางข้าวซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควร
ปรับตัว และพัฒนาวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจุดแข็งให้สินค้า
ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๗๓. ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด
๑. ข้อเท็จจริง
๒. คุณค่า
๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย
๔. คุณค่าและนโยบาย
๗๔. ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ
๑. ที่มา ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ที่มา
๓. ที่มา ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสนับสนุน ที่มา ข้อสรุป
๗๕. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยที่สุด
๑. ห้องพักสไตล์ส่วนตัว พร้อมสระว่ายน้ำ และโฮมเธียเตอร์ทันสมัยในห้องนั่งเล่น
๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป
๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว
หน้า ๒๙
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๖. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาที่มีสารโน้มน้าวใจ
๑. โรงเรียนอนุบาลนำสมัย ดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดี อบอุ่นใจ
ไร้กังวล
๒. การบริหารกายเป็นกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องช้า แต่ช่วยการไหลเวียนของโลหิตและ
ทำให้จิตแจ่มใส
๓. รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพื้นที่ ทนทาน ไม่มีวันตายตลอดการ
ใช้งาน
๔. ละครเรื่องใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนื้อหาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ
๗๗. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับประเด็นความคิดที่เหมาะสมสำหรับเรียงความเรื่อง
“การแต่งกายของงิ้ว”
ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง
ดีงาม เช่น นกกระสา หมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืน
ข. สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของการแสดงงิ้วก็คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มี
รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร
ค. เสื้อผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็นของเสนาบดีหรือ
จอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดสำหรับขุนนางฝ่ายบุ๋น
ง. เครื่องประดับที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือศิราภรณ์ซึ่งประดับด้วยหมวก
ประเภทต่างๆ มงกุฎและเครื่องตกแต่งอื่นๆ
๑. ข – ค – ก – ง
๒. ค – ก – ข – ง
๓. ง – ข – ก – ค
๔. ก – ข – ค – ง
หน้า ๓๐
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๗๘. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรเป็นลำดับที่ ๔
ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร่วมกันของ
เสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง
ค. อันตรายอย่างยิ่งถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบทพระเอกให้แก่
โสตทัศนูปกรณ์
ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น
๑. ข้อ ก
๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค
๔. ข้อ ง
๗๙. ข้อความต่อไปนี้เหมาะจะเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่อง “อุดมการณ์ของชาวจีน
ในเมืองไทย”
ในบรรดากลุ่มชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยดังกล่าว ชาวจีน
แต้จิ๋วนับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน รองลงมาอีก
คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุ้ง ส่วนชาวจีนแคะนั้นมีจำนวนน้อยที่สุด
๑. ส่วนนำเรื่อง
๒. ประเด็นสำคัญของเรื่อง
๓. ส่วนขยายความ
๔. ส่วนสรุปเรื่อง
หน้า ๓๑
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๐. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธีทำอาหารต่อไปนี้จนครบถ้วน ข้อใดเป็นขั้นตอนที่
ต่อจากข้อ ๕ ตามโจทย์
๑. ต้มน้ำในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด
๒. ล้างหอยแมลงภู่ ปูม้า กุ้ง และปลาหมึกให้สะอาด
๓. ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว พริกขี้หนู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ
๔. แล้วจึงใส่กุ้ง ปลาหมึก และเห็ดฟาง
๕. เมื่อน้ำเดือดจัดใส่หอยแมลงภู่และปูม้า
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๘๑. ข้อใดมีคำเลียนเสียง
๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง
๒. ตื่นสะดุ้งเขาประดังระฆังก้อง
๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว
๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง
๘๒. ข้อใดไม่มีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว
๑. มีหมีพีดำขลับ ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
๒. กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู
๓. กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยู่คู่ไล่ตาม
๔. เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
หน้า ๓๒
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๓. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีวรรณศิลป์เด่นตามข้อใด
แอกงอนอ่อนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
บัลลังกบ์ ดเหลี่ยมเป็นเรือนเก็จ กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย
๑. การเล่นคำ การเล่นเสียงวรรณยุกต์
๒. การสรรคำ การใช้ภาพพจน์
๓. สัมผัสพยัญชนะ การเล่นจังหวะ
๔. การใช้ไวพจน์ การใช้คำอัพภาส
๘๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีใดในการแต่ง
อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
๑. ความเปรียบ
๒. สัมผัสพยัญชนะ
๓. การซ้ำคำ
๔. การเล่นคำ
๘๕. ข้อใดใช้ภาพพจน์
๑. จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย ก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน
๒. อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
๓. โอ้เช่นนี้สีกาได้มาเห็น จะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย
๔. จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กระเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม
หน้า ๓๓
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๖. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน หนอนบ่อน
ดุจดั่งคนใจร้าย นอกนั้นดูงาม
๑. ๑ แห่ง ๒. ๒ แห่ง
๓. ๓ แห่ง ๔. ๔ แห่ง
อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘๗ – ๘๘
งานก็ต้องถูกงด น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี
มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้
วันหลังถ้ามีเวลา จะซื้อเอ็งกลับมาอีกที
๘๗. คำประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
๑. อติพจน์ และ บุคคลวัต
๒. สัญลักษณ์ และ อุปลักษณ์
๓. บุคคลวัต และ สัญลักษณ์
๔. อุปลักษณ์ และ อติพจน์
๘๘. คำประพันธ์ข้างต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านใด
๑. สังคม
๒. แรงงาน
๓. ครอบครัว
๔. เศรษฐกิจ
หน้า ๓๔
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๘๙. ข้อใดใช้อวัจนภาษา
๑. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ
๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน เรือขนานจอดโจษกันจอแจ
๓. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
๔. พี่เร่งเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง
๙๐. ข้อใดไม่ใช่บทเจรจา
๑. เมื่อติดคุกทุกข์ถึงเจ้าทุกเช้าค่ำ ต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านั้นเหลือแสน
ซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทน มันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับ
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัว น้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต
หญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตร ถ้ามิปลิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ
๓. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านาน หาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่
ทั้งรักทั้งแค้นแน่นฤทัย ความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญา
๔. ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิด
จนใจจะมิไปก็สุดฤทธ์ิ ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา
๙๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูด
พระพี่พระผู้ผ่าน ภพอุต ดมเอย
ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้ สุดสิ้นฤๅมี
๑. กล้าหาญ ๒. เจ้าโวหาร
๓. สุภาพ ๔. ถ่อมตน
หน้า ๓๕
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๒. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ถึงจนทนสู้กัด กินเกลือ
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ท้อง จับเนื้อกินเอง
๑. ให้รู้จักอดทน
๒. ให้รู้จักประมาณตน
๓. ให้รู้จักรักศักด์ิศรี
๔. ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง
๙๓. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้
๑. พวกพลพาชีตีกระทบ รำทวนสวนประจบโถมแทง
๒. นายกองแกว่งดาบวาบวับ ต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย
๓. โรมรุกบุกไปแต่ลำพัง ไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์
๔. บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่ ฉัตรชัยมณฑกนกสับ
อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๙๔ – ๙๕
๑. อย่าโศกนักพักตรน์ ้องจะหมองศรี เจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้
๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ
๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป เงินเฟื้องเบี้ยไพก็ไม่มี
๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมืดไปไม่ทันคิด
หน้า ๓๖
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๔. ข้อใดมีน้ำเสียงของผู้พูดต่างกับข้ออื่น
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๙๕. ข้อใดสะท้อนความเชื่อ
๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒
๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔
๙๖. คำสอนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะที่ควรละเว้น
๑. ใครเกะกะระราน อดกลั้น
๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า
๓. รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง
๔. เหินห่างโมหะร้อน ริษยา
๙๗. ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น
๑. ความลับอย่าให้ทาส จับที
ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
๒. ดูข้าดูเมื่อใช้ งานหนัก
ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้
๓. ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่น ขังใน
ภายนอกทำแจ่มใส สดหน้า
๔. จัดทำโทษแก่ผู้ ผิดฉกรรจ์ นั้นนา
ใจจุ่งเมตตามัน มากไว้
หน้า ๓๗
รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๙๘. ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
๑. เครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกราย อย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัย
๒. อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา
๓. ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย ตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา
๔. ทั้งไม้ลำค้ำเรือนแลเขื่อนคอก ใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักด์ิศรี
๙๙. ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน
๑. เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีปวัตน์เป็นไปไม่วิตถาร
๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟื้นพื้นแผ่นดิน
๓. เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถ สำราญใจตามเขตประเทศถิ่น
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจเพราะใครเอย
๑๐๐. คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
๑. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี เมื่อบุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์
๒. อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน
๔. จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน
หน้า ๓๘

รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 2
ตอนที่ 1 : สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 1 – 40
1. ต่อมไร้ท่อใด หากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว อาจมีชีวิตอยู่ได้
ระยะหนึ่งเท่านั้น
1. ตับอ่อน
2. ต่อมหมวกไตส่วนใน
3. ต่อมไทรอยด์
4. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
2. ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญ ที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
1. ต่อมไทรอยด์
2. ต่อมพาราไทรอยด์
3. ต่อมหมวกไต
4. ต่อมเพศ
3. ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
1. ลำต้น : ขั้วปอด
2. ลำต้น : หลอดลม
3. กิ่งก้าน : ท่อลมเล็ก ๆ
4. แขนงกิ่ง : ถุงลม
4. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
1. คบเพื่อนวัยเดียวกัน
2. คบเพื่อนต่างวัย
3. คบเพื่อนเพศเดียวกัน
4. คบเพื่อนต่างเพศ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 3
5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น
ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
1. เต้นแอโรบิก
2. วิ่งเหยาะ
3. รำไม้พลอง
4. โยคะ
6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
1. มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
2. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
4. ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน
7. สื่อชนิดใดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
1. หนังสือ
2. โทรทัศน์
3. อินเทอร์เน็ต
4. วีดีทัศน์
8. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก
1. ทรัพย์สินเงินทอง
2. การศึกษา
3. หน้าที่การงาน
4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 4
9. โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธ์ุ
1. ตาบอดสี
2. โรคหัวใจ
3. ทาลาสซีเมีย
4. เฮโมฟิเลีย
10. การกระทำใดไม่ใช่การแสดงความเอื้ออาทร
1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน
2. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล
3. ให้เพื่อนขอยืมเงิน
4. จดการบ้านให้เพื่อน
11. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย
2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ
3. การใส่เสื้อสายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสั้นอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้
4. ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี
12. เมื่ออยู่ในวัยเรียน หากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ วิธีการแก้ปัญหาที่ควร
กระทำคือข้อใด
1. ปรึกษาผู้ใหญ่ หรือครูอาจารย์
2. หาทางแก้ปัญหากับคู่รัก
3. ลาออกจากโรงเรียน
4. ทำแท้ง
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 5
13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
1. สำส่อนทางเพศ
2. ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
3. เที่ยวสถานเริงรมย์
4. ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย
14. กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด
1. กล้ามเนื้อเรียบ
2. กล้ามเนื้อแดง
3. กล้ามเนื้อลาย
4. กล้ามเนื้อหัวใจ
15. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1. สีขาว
2. สีแดง
3. สีชมพู
4. สีดำ
16. คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ คือข้อใด
1. มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย
2. มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย
3. ทำงานใต้อำนาจจิตใจ
4. ทำงานนอกอำนาจจิตใจ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 6
17. นักเรียนฝึกการออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพ
ของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
1. กล้ามเนื้อต้นขา
2. กล้ามเนื้อหลัง
3. กล้ามเนื้อหน้าท้อง
4. กล้ามเนื้อแขน
18. นักวิ่งระยะสั้นฝึกซ้อมการวิ่ง 100 เมตร ติดต่อกัน 10 เที่ยวทำให้ล้า เนื่องจากเกิด
ของเสียใดในร่างกาย
1. กรดแลคติก
2. กรดยูริก
3. กรดเกลือ
4. กรดอะมิโน
19. การอบอุ่นร่างกายในข้อใด เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล
1. หมุนคอ วิ่งรอบสนาม สะพานโค้ง วิดพื้น
2. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ ลุก – นั่ง สะพานโค้ง
3. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดขา
4. ลุก – นั่ง วิดพื้น หมุนคอ เหยียดขา
20. อัตราการเต้นของหัวใจในคนปกติ คือข้อใด
1. 50 – 60 ครั้งต่อนาที
2. 60 – 70 ครั้งต่อนาที
3. 70 – 80 ครั้งต่อนาที
4. 80 – 90 ครั้งต่อนาที
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 7
21. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออก แตกต่างจากกีฬาอื่น
1. บาสเกตบอล
2. วอลเลย์บอล
3. ตะกร้อ
4. ฟุตบอล
22. การแข่งขันฟุตบอล มีเวลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
1. แข่งขัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
2. แข่งขัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
3. แข่งขัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
4. แข่งขัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใด
ถือว่ามีผล แพ้ ชนะ ที่ถูกต้อง
1. 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
2. 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 19 : 25 , 12 : 15
3. 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 25 : 23 , 25 : 23
4. 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26
24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งขันแล้ว
ไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้
1. ฮอกกี้
2. รักบี้
3. แฮนด์บอล
4. บาสเกตบอล
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 8
25. การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนนในข้อใดถือว่ามีผล แพ้ ชนะ
ที่ถูกต้อง
1. 11 : 8 , 11 : 7
2. 15 : 13 , 15 : 12
3. 21 : 19 , 21 : 18
4. 25 : 22 , 25 : 23
26. การป้องกันตัวในข้อใด เป็นวิธีการที่ดีที่สุด
1. ลงมือก่อน
2. หลีกเลี่ยง
3. ใช้เครื่องทุ่นแรง
4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว
27. กิจกรรมนันทนาการในข้อใด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
1. ไปเล่นกีฬากับเพื่อน
2. ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
3. ไปร่วมปลูกป่า
4. ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
28. กิจกรรมนันทนาการในข้อใด เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
1. ศุภชัยอาสาไปดูแลผู้ป่วยวันโรค
2. ศุภโชคไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
3. ศุภฤกษ์อาสาไปค่ายปลูกป่า
4. ศุภกิจไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 9
29. ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินตัดสินผิดพลาด นักกีฬาควรแสดงพฤติกรรม
อย่างไร
1. ประท้วง
2. แสดงกริยาไม่พอใจ
3. ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน
4. ยอมรับการตัดสิน
30. หากมีผู้ถามนักเรียน ว่าจะทราบได้อย่างไร ว่าเขาเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไม่
นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
2. ให้สังเกตน้ำหนักตนเองว่าเพิ่มขึ้นเร็วหรือไม่
3. ให้สังเกตอาการตนเองว่าอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่ออกหรือไม่
4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะบ่อย ๆ อ่อนเพลียเป็นประจำหรือไม่
31. เมื่อนักเรียนไปใช้บริการรักษาสิวในร้านเสริมสวย ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค
นักเรียนมีวิธีการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร
1. เลือกร้านที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้การรับรอง
2. เลือกร้านที่มีชื่อเสียง และมีสาขาเปิดให้บริการมาก
3. เลือกร้านที่มีแพทย์และพยาบาลที่มีใบอนุญาตทำการ
4. เลือกร้านที่มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ
32. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดโรคอ้วน
1. รับประทานยาคุมกำเนิด
2. รับประทานหรือฉีดฮอร์โมน
3. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
4. ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 10
33. จงเรียงลำดับอาการ 3 ระยะของไข้มาเลเรียให้ถูกต้อง
1. ร้อน – เหงื่อออก – หนาวสั่น
2. เหงื่อออก – ร้อน – หนาวสั่น
3. หนาวสั่น – เหงื่อออก – ร้อน
4. หนาวสั่น – ร้อน – เหงื่อออก
34. คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว
2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยช้า
3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า
4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยเร็ว
35. การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
1. การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมง
2. การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
3. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า
4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ
36. กิจกรรมใดที่จัดเป็นการใช้กระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
ให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. การแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว
2. การจัดหน่วยแพทย์อาสาไปตามชนบท
3. การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
4. การจัดทำประชาพิจารณ์
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 11
37. กลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถทำได้โดยวิธีใด
1. ตรวจเครื่องมือ เครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน”
3. หาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย
4. ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
38. ถ้าเพื่อนของนักเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีที่สุด
1. รีบเข้าไปขวางและบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็น ๆ
2. บอกให้ทั้งคู่ใจเย็นและบอกให้เพื่อนไปตามครู
3. รีบดึงเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกไปให้ไกล ๆ
4. รีบเดินหนีไปให้เร็วที่สุดและไปแจ้งครู
39. เมื่อนักเรียนพบคนจมน้ำที่หยุดหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการผายปอด
ควรต้องทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1. ควรเอาน้ำออกจากปอด
2. เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
3. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนให้สบายที่สุด
4. การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด
40. ถ้านักเรียนพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน และต้องการความช่วยเหลือ
นักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1. ตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ
2. จับชีพจร และสำรวจสภาพร่างกาย
3. วัดอุณหภูมิของร่างกาย สังเกตการหายใจ
4. สังเกตม่านตา การหายใจ ลักษณะของสี
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 12
ตอนที่ 2 : ศิลปะ ข้อ 41 – 80
41. ข้อใดคือทัศนียภาพแบบ 3 จุด
1. 2.
3. 4.
42. ทัศนธาตุ ( Visual Element ) ในข้อใดมีมิติเป็นศูนย์
1. จุด
2. เส้น
3. รูปร่าง
4. รูปทรง
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 13
43. ถ้าต้องการเขียนภาพให้รูปทรงดูแข็งแรงมั่นคง ควรเลือกใช้เส้นประเภทใด
1. เส้นตรง + เส้นนอน
2. เส้นนอน + เส้นโค้ง
3. เส้นประ + เส้นตรง
4. เส้นหยัก + เส้นโค้ง
44. ข้อใดเรียงลำดับความแห้งเร็วของสีจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
1. สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำ
2. สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค
3. สีน้ำ สีอะคริลิค สีน้ำมัน
4. สีอะคริลิค สีน้ำ สีน้ำมัน
45. สีในข้อใดเมื่อบีบทิ้งไว้ในจานสี แห้งแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
1. สีน้ำ สีโปสเตอร์
2. สีหมึก สีฝุ่น
3. สีอะคริลิค สีน้ำมัน
4. สีโปสเตอร์ สีฝุ่น
46. Henri Matisse ซึ่งเป็นศิลปินของชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงอยู่ในช่วงต้น
ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นหนึ่งในศิลปินของลัทธิใดต่อไปนี้
1. Neo – Impressionism
2. Neo – Plasticism
3. Faurism
4. Cubism
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 14
47. การวาดภาพโดยเน้นหลักทัศนวิทยา ( Perspective ) ที่ถูกต้อง เริ่มขึ้นในยุคสมัยใด
1. Classic
2. Renaisance
3. Rococo
4. Neo – Classic
48. ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ( Woodcut )
คือใคร
1. ถาวร โกอุดมวิทย์
2. ญาณวิทย์ กุญแจทอง
3. ประหยัด พงษ์ดำ
4. สัญญา วงศ์อร่าม
49. คู่สีใดต่อไปนี้เมื่อวางเคียงคู่กัน จะขับเน้นให้กันและกันดูเด่นมากขึ้นกว่าคู่อื่น
1. สีส้มและสีน้ำเงิน
2. สีส้มและสีเขียว
3. สีเขียวและสีฟ้า
4. สีเขียวและสีม่วง
50. ” รัก ” ใช้ในงานศิลปประเภทใด
1. งานหล่อ
2. งานปั้น
3. งานแกะสลัก
4. งานปิดทอง
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 15
51. งานประติมากรรมไทย
1. ไม่นิยมปั้นหรือแกะสลักรูปคนเหมือน
2. มักทำเป็นรูปเคารพ
3. ไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิว
4. ถูกทุกข้อ
52. ข้อใดเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำ
1. พระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5
2. ภาพปั้นประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร
3. เหรียญ 10 บาท
4. พระประธานในโบสถ์
53. ข้อใดเป็นงานศิลปะ
1. ช้างวาดรูปได้
2. น้ำตกสีสวยงาม
3. ภาพปั้นฝีมือคนตาบอด
4. นกกระจาบสร้างรังได้งดงามมาก
54. การอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ คือ ทำอย่างไร
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบโบราณวัตถุ
2. ไม่เก็บหรือนำสิ่งใด ๆ ออกจากโบราณสถาน
3. ศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. ถูกทุกข้อ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 16
55. การผสมวงดนตรีในข้อใดที่เกิดก่อนและหลัง เรียงลำดับตามยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ไทย
1. วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงเครื่องสาย
2. วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงเครื่องสายผสมขิม วงมโหรี
3. วงขับไม้ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงปี่พาทย์เครื่องห้า
4. วงขับไม้ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงเครื่องสายผสมออร์แกน
56. ถ้านักเรียนต้องการประพันธ์เพลงโดยการผสมวงมาตรฐานที่ใช้กันมานาน
ควรเป็นวงในข้อใด
1. Violin , violin , viola , cello
2. Violin , trumpet , clarinet , horn
3. Violin , viola , cello , bassoon
4. Violin , violin , oboe , cello
57. บทเพลงในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคม
มิใช่การฟังเพื่อความไพเราะ
1. เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า
2. เพลงเดี่ยวพญาโศก
3. เพลงงามแสงเดือน
4. เพลงบุหลันลอยเลื่อน
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 17
58. ข้อใดไม่ได้เป็นความแตกต่างของการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากล
1. การออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์
2. การเอื้อนและการหายใจ
3. การร้องคู่เสียงหรือประสานเสียง
4. การสร้างอารมณ์เพลงจากถ้อยคำ
59. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
1. การกระทบเสียง
2. การโหนเสียง
3. การครั่น
4. การควง
60. ข้อใดแสดงถึงการผสมผสานขององค์ประกอบดนตรีต่าง ๆ น้อยที่สุด
1. เพลงนกขมิ้น โดยวงมโหรีและมีการเดี่ยวรอบวง
2. เพลงกราวใน โดยเดี่ยวระนาดเอก
3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn
4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart
61. เครื่องดนตรีในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับ “หน้าทับ”
1. กลองแขก รำมะนา กลองทัด
2. ตะโพน กลองแขก โทน
3. รำมะนา กลองทัด กลองแขก
4. กลองทัด โทน ตะโพน
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 18
62. การดูแลรักษาขลุ่ยอู้ที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย
2. ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย
3. ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย
4. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย
63. ความไพเราะของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ คือข้อใด
1. ความราบเรียบ เงียบสงบ และนุ่มนวล
2. การสื่ออารมณ์เด่นชัดของระนาดเอกที่ใช้ไม้แข็งบรรเลง
3. ความดังกึกก้อง โลดโผน และสนุกสนาน
4. ความดังกระหึ่ม เงียบสงบ และโลดโผน
64. ในการวางแผนการแสดงละครโรงเรียน ซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครแสดงถึงความ
ผ่อนคลายไม่รีบร้อน หรือเร่งร้อน และมีการคุยกันเบา ๆ บทเพลงในข้อใด
ที่สามารถนำมาใช้ ประกอบละครฉากนี้ได้ดีที่สุด
1. บทเพลงท่อนที่หนึ่งจากคอนแชร์โตประพันธ์โดยเบโธเฟน
2. บทเพลงท่อนที่สองจากซิมโฟนีประพันธ์โดยโมสาร์ต
3. บทเพลงท่อนที่สามของคอนแชร์โตประพันธ์โดยไชคอฟสกี
4. บทเพลงท่อนที่สี่ของซิมโฟนีประพันธ์โดยดวอชาค
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 19
65. บทเพลงหนึ่งใช้วงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญ่ มีผู้แสดงจำนวนมากแสดงถึง
พลังของดนตรีอย่างเหลือเฟือ น่าจะเป็นบทเพลงสมัยใด
1. โรแมนติก
2. คลาสสิก
3. โรโคโค
4. บาโรก
66. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทย ที่ได้รับการพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
1. บทเพลงลาวคำหอม
2. บทเพลงงามแสงเดือน
3. บทเพลงเขมรไทรโยค
4. บทเพลงคลื่นกระทบฝั่ง
67. ข้อใดแสดงถึงการเผยแพร่ดนตรีไทยไปสู่นานาชาติ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและ
น่าจะพบได้เสมอ
1. การนำเพลงไทยไปบรรเลงโดยวงดนตรีต่าง ๆ
2. การนำเพลงนานาชาติมาบรรเลงโดยวงดนตรีไทย
3. การขับร้องเพลงไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
4. การขับร้องและบรรเลงเพลงภาษา
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 20
68. เอกลักษณ์อันสะท้อนความงามของนาฏศิลป์ไทยคืออะไร
1. แบบและลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกาย
2. ความงดงามของท่ารำ
3. ความไพเราะของการขับร้องประกอบเพลงดนตรี
4. ถูกทุกข้อ
69. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
1. สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ไม่มุ่งเน้นแบบแผนที่ประณีต
3. ไม่สามารถปรับเปลี่ยนท่ารำได้
4. ไม่มีข้อใดถูก
70. เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยแบบยืนเครื่องชนิดใด ที่ใช้ได้ทั้งตัวพระและตัวนาง
1. พาหุรัด
2. ดอกไม้เพชร
3. ทับทรวง
4. สังวาลย์
71. ข้อใดไม่ใช้หลักในการวิจารณ์ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
1. ลักษณะบทร้อยกรองเหมาะสมที่จะใช้อารมณ์เสียงในการขับเสภาเป็นอย่างยิ่ง
2. การแต่งกายของตัวละคร ควรแต่งตามลักษณะเชื้อชาติเพื่อความสมจริง
3. ควรคงรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการแสดงและไม่ควรปรับเปลี่ยนไปจากแบบแผน
4. ไม่มีข้อใดถูก
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 21
72. ในการวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ไม่ควรพูดลักษณะใด
1. บทค่อนข้างเยิ่นเย้อ น่าจะตัดช่วงพรรณาความออก จะทำให้เรื่องน่าติดตามขึ้น
2. รสนิยมในการเลือกสีเครื่องแต่งกายแย่มาก ควรไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3. ควรคัดเลือกผู้แสดงที่ผิวคล้ำและสวยน้อยกว่านางเอก เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทประพันธ์
4. ไม่มีข้อใดถูก
73. ละครพูดมีที่มาจากมูลเหตุใด
1. อิทธิพลการแสดงละครแบบตะวันตก
2. ต้องการชมละครแบบใหม่
3. จัดแสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
4. ถูกทุกข้อ
74. ข้อใดเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์สากลน้อยที่สุด
1. ธรรมชาติ
2. ความเชื่อ สิ่งศักด์ิสิทธ์ต่าง ๆ
3. การเมือง การปกครอง
4. ความร่ำรวย
75. ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ทางด้านประติมากรรม
1. การสร้างศีรษะโขน
2. การวาดฉากธรรมชาติให้เหมือนจริง
3. การแต่งหน้านักแสดง
4. การสร้างฉากปราสาทโบราณ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 22
76. การเลือกดนตรีประกอบท่าเต้นหรือท่ารำให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึงอะไรมากที่สุด
1. ค่านิยมของผู้ชมในปัจจุบัน
2. สิ่งที่ต้องการนำเสนอ และรูปแบบในการแสดง
3. ประเภทของการเคลื่อนไหวและดนตรีที่สอดคล้องกัน
4. จังหวะและการเคลื่อนไหวที่เร้าใจเท่านั้นจึงจะทำให้ผู้ชมชื่นชอบ
77. สิ่งใดที่ผู้วิจารณ์การแสดงควรทำ ในการเขียนบทวิจารณ์การแสดงหนึ่งเรื่อง
1. ใช้ภาษาที่รุนแรง เร้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของผู้วิจารณ์
2. อ่านบทวิจารณ์ของคนอื่นก่อนเขียนของตนเอง
3. ขณะชมการแสดงอยู่ทันทีที่เข้าใจการแสดง รีบออกมาเขียนบทวิจารณ์
ด้านนอกเลย
4. ศึกษาเพิ่มเติม เช่น อ่านสูจิบัตรการแสดง บทละคร หรือวรรณกรรม
เรื่องนั้น ๆ
78. เอกลักษณ์ของสุนทรียภาพในการชมละครเวทีคืออะไร
1. ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดขึ้นจากการชมการเคลื่อนไหว
2. ผู้ชมละครเวทีมีความรู้สึกร่วมกัน และส่งผลต่อการแสดงในรอบนั้น ๆ
3. ผู้ชมได้ความบันเทิงจากการชมการแสดงสด ๆ และมีส่วนร่วมในการ
แสดงนั้น ๆ
4. ถูกทุกข้อ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 23
79. ระบำพื้นเมืองของภาคใต้ เด็ดขาด คมชัด เพราะได้รับอิทธิพลจากอะไร
1. ดนตรีที่ชัดเจน รวดเร็ว ใช้กลองแขกและรำมะนาเป็นหลัก
2. ภาษาพูดที่รวดเร็ว
3. วัฒนธรรมผสมระหว่างไทยและมาลายู
4. ดินแดนชายทะเล ทำให้ศิลปะแสดงออกถึงคลื่นลมพายุที่รุนแรง
80. เซิ้งแหย่ไข่มดแดงไม่ได้สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นข้อใด
1. ลักษณะนิสัยของชาวอีสาน
2. วิถีชีวิตของชาวอีสาน
3. อาชีพของชาวอีสาน
4. ภาษาท้องถิ่นอีสาน
ตอนที่ 3 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อ 81 – 120
81. การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด
1. ราคาถูก
2. ทันสมัย
3. มีของแถม
4. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
82. หลักการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว คือข้อใด
1. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
2. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ
3. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
4. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 24
83. การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
1. รูปแบบสวยงามทันสมัย
2. ราคาพอเหมาะกับรายได้
3. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน
4. การใช้งานตรงตามความต้องการ
84. ไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
1. มี เพราะเพิ่มช่องว่างในดิน
2. มี เพราะเพิ่มความเป็นกรด – ด่างแก่ดิน
3. ไม่มี เพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุรองให้แก่พืช
4. ไม่มี เพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุ N P K ให้แก่พืชได้
85. การทำให้พืชออกรากโดยไม่ใช้เมล็ด เป็นหลักการของเรื่องใด/
1. การกลายพันธ์ุ
2. การขยายพันธุ์พืช
3. ความสมดุลทางชีวภาพ
4. ความหลากหลายทางชีวภาพ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 25
86. การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมีลักษณะอย่างไร
1. วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเพิ่มจำนวนแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
2. วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
3. ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์จำนวนมากขึ้น นำเศษเหลือจากการผลิตสัตว์มาใช้
ประโยชน์อื่น ๆ
4. ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์จำนวนมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
และค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
87. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง
1. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
2. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว
3. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
4. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง ช่วงหลังใช้อาหารเหลว
88. อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น มีวิธี
ป้องกันคือการต่อสายดินกับแผ่นโลหะ แผ่นโลหะชนิดใดที่ถูกนำมาใช้
1. ทองเหลือง
2. ทองแดง
3. อลูมิเนียม
4. สแตนเลส
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 26
89. ในงานช่าง การตัดเหล็กที่มีความหนา 25 มม.ลงมาควรตัดด้วยวิธีใด
จะเสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด
1. ใช้ก๊าซตัดเหล็ก
2. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก
3. ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก
4. ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัดเหล็ก
90. วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับ
ตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด
1. ภาพครอบครัวเพื่อไว้เป็นที่ระลึก
2. ภาพวีรบุรุษในดวงใจเพื่อไว้ชื่นชม
3. ภาพท้องทะเลที่กว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
4. ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้รู้สึกห้องรู้สึกเย็น
91. ข้อดีของสินค้า OTOP คือข้อใด
1. ทุกตำบลต่างผลิตสินค้าของตนออกมาขาย
2. ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการผลิตสินค้า
3. สร้างงานสร้างรายได้ ประเทศไทยเข้มแข็งนำหน้าประเทศอื่น
4. ปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้เกิดสำนึก หันมาซื้อและใช้สินค้า
ไทยมากขึ้น
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 27
92. “วงจรสัญญาณกันขโมยทำงานโดยมีตัวต้านทานไวแสง (LOR) ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว แล้วส่งผลให้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผล และบัซเซอร์
ทำงานเกิดเป็นสัญญาณเตือนภัย หรือสัญญาณกันขโมย”
การออกแบบสร้างวงจรสัญญาณกันขโมย ชุดหนึ่งเป็นดังนี้
จากวงจร แสดงผลของวงจรอยู่ในรูปแบบใด
1. แสง
2. เสียง
3. ความร้อน
4. การเคลื่อนไหว
แสง
1 K
BC 547 9V
+

รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 28
93. ข้อมูลแสดงสมบัติของพลาสติก 4 ชนิด เป็นดังนี้
จากข้อมูล พลาสติกชนิดใดเหมาะสมสำหรับการทำขวดใส่น้ำอัดลม
1. A
2. B
3. C
4. D
พลาสติก ลักษณะทางกายภาพ การซึมผ่านของก๊าซ CO2 ความทนต่อแรงดัน
A โปร่งแสง มาก สูง
B โปร่งแสง น้อย ต่ำ
C โปร่งใส น้อย สูง
D โปร่งใส มาก ต่ำ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 29
94. จักรยาน 4 คันดังรูป มีเฟืองล้อหลังและเฟืองบันไดขนาดเท่ากัน แต่มีขนาดล้อ
แตกต่างกัน เมื่อปั่นบันไดรถจักรยานให้หมุนครบ 1 รอบ จักรยานคันใดจะวิ่ง
ได้ระยะทางมากที่สุด
1. 2.
3. 4.
95. การออกแบบหน้ายางรถแข่งให้มีลักษณะเรียบ ไม่มีดอกเพื่อจุดประสงค์ใด
1. เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่เรียบและแห้ง
2. เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่เรียบและลื่น
3. เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่ขรุขระและแห้ง
4. เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่ขรุขระและลื่น
22 นิ้ว
3นิ้ว
7 นิ้ว
20 นิ้ว 24 นิ้ว 20 นิ้ว
7 นิ้ว
3นิ้ว
3นิ้ว
7 นิ้ว
18 นิ้ว 26 นิ้ว
3นิ้ว
7 นิ้ว
20 นิ้ว 24 นิ้ว
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 30
96. ชาวไร่นำอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสด แล้วทิ้งชานอ้อยจำนวนมากเป็นขยะ ชาวไร่
จึงคิดหาวิธีนำชานอ้อยมาเป็นกระดาษ
การนำชานอ้อยมาทำเป็นกระดาษ จัดเป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ด้านใด
1. ความคิดริเริ่ม (Originality)
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
3. ความคิดคล่องตัว (Fluency)
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
97. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทน
น้อยที่สุด
1. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
2. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
3. ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก
4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
98. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผล
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
1. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ
2. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
3. ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน
4. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 31
99. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
1. เครื่องเล่นเทป (Tape player)
2. หน่วยขับซีดีรอม (CD-ROM drive)
3. หน่วยความจำแบบแฟลช (Flash memory)
4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส (Touch screen)
100. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ
2. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์ เมาส์และจอแสดงผล
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบ
แก้ไขได้ (RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบ
อ่านได้อย่างเดียว (ROM)
101. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
1. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา
2. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
3. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
4. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 32
102. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3. สามารถคำนวณรายรับ รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง
4. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
103. ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวาง
เนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
1. การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
4. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสาร
ไร้สายได้สะดวก
104. งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน
คือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
1. Open Office Writer
2. Microsoft Office Word
3. Portable Document Format
4. Graphics Interchange Format
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 33
105. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Solaris , Symbian , IPX , RAM
2. DOS , WWW , Linux , Windows
3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows
4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office
106. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปใน
รูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
1. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database)
2. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation)
3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet)
4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing)
107. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
2. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ใช้งานเมื่อทำงานที่มีประโยชน์และจำเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 34
108. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
1. ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
2. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ด
และเมาส์ไร้สาย
3. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่อง
โดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
4. ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
109. ผังแสดงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
จากผังข้างต้น หมายถึง การกระทำใด
1. การสรุปผล 2. การคำนวณ
3. การจัดกลุ่มข้อมูล 4. การจัดเรียงข้อมูล
?
คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1 9 10
2 6 8
3 4 5
4 7 7
เลขที่ คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1 9 10
2 6 8
4 7 7
3 4 5
เลขที่
?
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 35
110 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
1. เมาส์ (mouse)
2. ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
3. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen)
4. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี (CD-writer)
111. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
1. ฮับ (hub)
2. บริดจ์ (bridge)
3. สวิตซ์ (switch)
4. เราเตอร์ (router)
112. ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอ
และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
1. เวิร์ม (worm)
2. ไวรัส (virus)
3. สปายแวร์ (spyware)
4. ม้าโทรจัน (trojan horse)
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 36
113. ตามมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System
Interconnection : OSI) การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทาง
ด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดในเครือข่ายชั้นใด
1. ชั้นขนส่ง (transport)
2. ชั้นเครือข่าย (network layer)
3. ชั้นกายภาพ (physical layer)
4. ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)
114. “กำหนดให้ P , M , N เป็นเลขจำนวน และ P เป็นผลบวกของ M และ N”
ขั้นตอนการจำลองความคิดเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของผลรวมของ
เลขจำนวน M และ N เป็นอย่างไร
1. เริ่มต้น 2. เริ่มต้น
รับค่า N, M ให้ P = N+M
ให้ P = N+M รับค่า N, M
พิมพ์ค่า P พิมพ์ค่า P
จบ จบ
3. เริ่มต้น 4. เริ่มต้น
พิมพ์ค่า P รับค่า N, M
รับค่า N, M พิมพ์ค่า P
ให้ P = N+M ให้ P = N+M
จบ จบ
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 37
115. “วันนี้ คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ในทุกวันที่ 1 ของเดือนจะได้รับเงิน 2,500 บาท
ถ้าต้องการสะสมเงิน 2,000 บาท เพื่อใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
จะต้องวางแผนสะสมเงินเดือนละ 400 บาท”
จากสถานการณ์ ข้อความใด เป็นข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงอย่างเดียว
1. ทุกเดือนได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
2. วางแผนเก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท
3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 มีเงินสะสมอยู่ 2,000 บาท
4. เก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท ให้ได้เงินจำนวน 2,000 บาท
116. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
1. ซอฟต์แวร์กราฟิก
2. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
3. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
4. ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ
117. อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
1. แผ่นดีวีดี
2. แผ่นดิสเก็ต
3. แผ่นซีดีอาร์
4. แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 – 16.30 น.
หน้า 38
118. การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า
2. ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
3. ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
4. ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
119. “การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า “ผลคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2551”
คำค้นใดที่ใช้สืบค้นรายงานฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1. ผลคะแนนสูงสุด 2551
2. “ผลคะแนนสูงสุด 2551”
3. ผลคะแนน + สูงสุด – 2551
4. ผลคะแนน + สูงสุด + 2551
120. การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดสิทธ์ิของผู้อื่น
1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธ์ิ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
2. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
4. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน

Advertisements

หมวดหมู่